پایان نامه

پایان نامه سنجش انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش تعریف فناوری محور: این دیدگاه برپایه مفاهیم مدیریت داده و اطلاعات می باشد واز دیدگاه فناوری اطلاعات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش به کارگیری دانش: یادگیری نتیجه یکپارچگی دانش می باشد و خود یک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش تعاریف بر پایه فرآیندهای مدیریت دانش: در این شیوه مدیریت دانش به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش 2دانش کانونی و دانش ضمنی: در مرکز هر نوع مباحثه‌ای، در هر حال، مفاهیم دانش کانونی[1]ودانش ضمنی[2] ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش سه انقلاب و تغییر اساسی دانش موج چهارم حیات تاریخی بشر با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه پایان نامه مدیریت:میزان وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش سایت منبع مقدمه: فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی پایان نامه ارشد:ارائه وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی

عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش 7متغیرهای پژوهش متغیرپیشبین : کسب دانش انتقال دانش بکارگیری دانش ثبت وضبط ادامه مطلب…

By 92, ago