عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

مقدمه

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد و در این محیط پیچیده سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با طراحی استراتژی های مناسب و اجرای موثر آن ها بقای خود را تضمین کنند؛ مهم ترین عامل موفقیت در این حرکت فرهنگ سازمانی می باشد زیرا ممکن می باشد اعمال یک استراتژی به دلیل مخالفت فرهنگ سازمانی که مجموعه اعتقادات سازمان می باشد به تاخیر افتاده یا رد گردد. با در نظر داشتن ارتباط استراتژی های جدید با فرهنگ سازمانی، به جاست که شناخت کامل و دقیقی از فرهنگ سازمانی صورت گیرد (نرگسیان و همکاران؛1390). فرهنگ سازمانی و ابعاد آن به عنوان عاملی که بر رفتار اعضای سازمان تأثیر شایانی دارد، اهمیت زیادی پیدا کرده و به گونه وسیعی در مطالعات مربوط به رفتار سازمانی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد(احمدی و سترگ؛1388).

تأثیر و اهمیت فرهنگ سازمانی آغاز در قالب کلی­تری تحت عنوان اثربخشی سازمانی، اظهار گردید و سپس با تاکید بر اهمیت تناسب بین سازمان و محیط پیرامون آن و ضرورت انطباق پذیری سازمان، این مفهوم توسعه پیدا نمود. در خصوص نحوه مطالعه و شناخت فرهنگ سازمانی، بین پژوهشگران توافق اندکی هست. این عدم اجماع، در مباحث مربوط به بهره گیری از پژوهشهای کیفی پیش روی پژوهشهای کمی به خوبی قابل نظاره می باشد . بعضی از پژوهشگران عقیده دارند که در مطالعات فرهنگی، روشهای کمی بسیار تصنعی، ساده انگارانه و کم ارزش هستند (Aydin – Ceylan,2009).

با مطالعه که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به اقدام آمده فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده می باشد. به طوری که بسیاری از پژوهشگران عقیده دارند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آن­ها به فرهنگ سازمانی می باشد(Shepstone-Currie,2012). در این بخش آغاز به تعاریف فرهنگ و ویژگی­های آن، پرداخته و سپس فرهنگ سازمانی را تعریف کرده، مسائل مرتبط با آن را مطرح می­کنیم

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد