ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

مقدمه:

همواره یکی ازعواملی که پژوهش را مفید وقابل بهره گیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گراند همخوانی مراحل انجام پژوهش می باشد به طوری که نوع پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و تدوین پرسشنامه ها با موضوع پژوهش همخوانی داشته باشد تا نتایج حاصل قابل بهره گیری و کاربردی باشد. در این فصل پژوهشگر آغاز به معرفی محیط، جامعه، نمونه پژوهش می‌‌پردازد، سپس روش نمونه‌گیری وگردآوری داده‌ها رامشخص کرده ودر نهایت روش تحلیل داده‌ها را در پژوهش تبیین می‌دهد.

1-3 روش پژوهش :

روش های متعددی برای پژوهش بکار برده می گردد و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص  از انواع روش های پژوهش ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده می باشد . لازم بذکر می باشد این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی .و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد از نظر هدف می توان روش پژوهش را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی نمود همچنین پژوهش را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند . ( حافظ نیا ، 1386) از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را  می توان به کتابخانه ای ، نظاره ای و پیمایشی تقسیم نمود . در این پژوهش روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد ، لذا آن را می توان در زمره پژوهش های میدانی قرار داد . جامعه آماری را کارکنان گمرک کیش تشکیل می دهند که 50 نفر به عنوان نمونه اماری به گونه تصادفی انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده را تو سط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. و از آزمون t برای مشخص کردن وضعیت مدیریت دانش بهره گیری شده می باشد  سپس با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین وضیت مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد