شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

رویکرد های اندازه گیری عملکرد

در سنجش عملکرد دو رویکرد عمده هست: عینی و ذهنی و هر دو رویکرد دارای محاسن و معایب خاص خود هستند (آلن و دیگران[1]، 2008). مقیاس های عینی بیشتر واقعی هستند، اما از نظر قلمرو پوششی محدود به داده های مالی هستند و دیگر ابعاد سازمانی را تبیین نمی کنند. از طرف دیگر، مقیاس های ذهنی کمتر واقع گرا هستند، اما توصیف غنی از اثربخشی سازمان ارائه می کنند.

این مقیاس ها اجازه می دهند دامنه ی وسیعی از سازمان ها در صنایع مختلف مورد مقایسه قرار گیرند. پس، قابلیت تعمیم یافته ها بر مبنای مقیاس های ذهنی بیشتر می باشد. همچنین مقیاس های ذهنی عناصر تحلیل مبتنی بر ادراک را نیز پوشش می دهند که در پژوهش های علوم اجتماعی جایگاه ویژه ای پیدا کرده می باشد. این پرسش که کدام یک از این رویکردها بایستی در سنجش عملکرد مدنظر قرار گیرد به جهت گیری سازمانی و نوع توجه مدیران بستگی دارد (قنواتی،1389، 6).

2-7 روش های ارزیابی عملکرد

با در نظر داشتن اهمیت عوامل نیروی انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می توان روشهای ارزیابی را به صورت زیر دسته بندی نمود:

الف) ارزیابی مالی: این ارزیابی توسط نسبتهای مالی و یا گزارشات و روشهایی نظیر سود و زیان، ترازنامه، بودجه بندی، تطابق بودجه، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و … انجام می شود.

ب)ارزیابی منابع انسانی: این ارزیابی توسط روشهایی نظیر کارسنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی و … انجام می شود.

ج)ارزیابی فرآیندهای تولید

 • روشهای آدام اسمیت
 • کارسنجی تیلور
 • کنترل پروژه
 • کنترل کیفیت آماری
 • مدلهای برنامه ریزی کنترل تولید

د)ارزیابی فرآیندهای مدیریت

 • ایزو9000-14000
 • مدیریت بر مبنای هدف
 • مدیریت کیفیت جامع
 • جایزه مالکوم بالدریچ
 • نظام مدیریت هوشمند
 • خود ارزیابی
 • کارت امتیازی متوازن
 • مدلهای بلوغ
 • بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
 • دیدگاه ذینفعان
 • مدلهای کمی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها و …(یزدانی، 1385: 85)

[1] Allen et al., 2008

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

 • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

 • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
 • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
 • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد