ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

مقدمه

بعد از انجام تجزیه و تحلیل داده­ها و  تحلیل یافته­های پژوهش در فصل چهارم، در این فصل بر مبنای نتایج حاصل شده، محقق به ارائه پیشنهادها و راه کارها می­پردازد. در کلیه تحقیقات و بالاخص تحقیقات علوم انسانی فصول نهایی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. به گونه معمول در این فصول، نتایج پژوهش و چکیده یافته­ها ارائه می­گردد و در حقیقت محقق، نتیجه کار خود را نظاره می­نماید. ارائه راهکارها و پیشنهادها مانند کارهای دیگری می باشد که در این فصول انجام می­گردد. این پیشنهادات معمولاً بر اساس تجربیات محقق در طول پژوهش حاصل شده و مرجع مناسبی برای پژوهش­های آتی می باشد.

در فرآیند هر پژوهش ، نتایج آن اهمیت بسزایی دارد، چه بسا این نتایج می تواند مبنایی برای رفع معضلات موجود یا بهبود وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب مفید فایده واقع گردد.

5-2)  نتایج مربوط به مشخصات عمومی نمونه های تحت آزمودن

7/66 درصد افراد مورد آزمون را مرد و 3/33 درصد را زن تشکیل داده اند.که نشان دهنده 2 برابری نفرات گروه آقایان نسبت به خانم ها می باشد.

نتایج حاصله در ارتباط با وضعیت سنی بیانگر این می باشد که کمترین گروهای  سنی مربوط به دو گروه سنی بالای 50 سال و بین 21-30 با درصدی مشابه به اندازه 6/15 می باشد. بیشترین  سن حدوده 6/35 درصد بین 31 تا 40 سال بوده می باشد و حدوده 3/33 درصد بین 41 تا 50 سال سن داشتند.

نتایج حاصله در ارتباط با وضعیت تحصیلی افراد بیانگر این می باشد که9/28 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات لیسانس و 6/35 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات فوق لیسانس و 4/4 درصد دکتری تخصصی و 1/11 درصد از بیمه شدگان دارای تحصیلات پزشک عمومی و 4/4 درصد پزشک متخصص و 6/15 درصد پزشک فوق تخصص بوده اند. همچنین با در نظر داشتن مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان می توان اینگونه اظهار نمود که بیشتر افراد تحت آزمون دارای مدرک فوق لیسانس بوده می باشد.

نتایج حاصله در ارتباط با وضعیت گرایش تحصیلی افراد بیانگر این می باشد که20 درصد از پاسخگویان دارای گرایش  فن آوری اطلاعات و  8/37 درصد گرایش مدیریت بیمه و دو گروه از پاسخگویان به اندازه 3/13 درصد دارای گرایش تحصیلی حقوق و پزشک عمومی بوده اند. با در نظر داشتن مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان می توان اینگونه اظهار نمود که بیشتر افراد تحت آزمون دارای مدرک فوق لیسانس بوده می باشد.

نتایج حاصله در ارتباط با تجربه کاری افراد بیانگر این می باشد که 9/28 درصد از پاسخ گویان دارای تجربه کاری15-11 سال می باشند و 2/22 دصد از افراد مورد آزمون تجربه ای کمتر از 5 سال دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. آیا عوامل مدیریتی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  2. آیا عوامل انسانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  3. آیا عوامل فرهنگی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  4. آیا عوامل محیطی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  5. آیا عوامل تکنولوژیکی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟
  6. آیا عوامل سازمانی اولویت اصلی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان  با فرمت ورد