تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

عدالت اطلاعاتی

دال بر اینکه توزیع اطلاعات درمورد رویه­ها،مراودات و توزیع نتایج بایستی عادلانه باشد؛ با تاکید بر اینکه امروزه اطلاعات یکی از پرارج­ترین سرمایه­های موجود برای توسعه سرمایه­های انسانی و اقتصادی می باشد(طالب­زاده؛1390).

 

2-1-5) تبعات عدالت سازمانی

نتایج درک عدالت سازمانی به چهار دسته زیر تقسیم می­گردد(حسین­زاده و ناصری؛1390):

عملکرد کاری. این نتیجه بیشتر مرتبط با عدالت توزیعی می­باشد. یعنی زمانیکه کارمندی بی عدالتی توزیعی را درک می­کند این کارمند ممکن می باشد کیفیت و کمیت کار را برای بازگرداندن عدالت تغییر دهد. عدالت رویه­ای ممکن می باشد از طریق اثر بر توجه­ها بر عملکرد تأثیر بگذارد. برای مثال زمانی که بی عدالتی رویه­ای بر توجه­های کلی نسبت به سازمان و مسئولانش اثر منفی می­گذارد به احتمال زیاد این توجه­های منفی بر عملکرد تأثیر خواهند گذارد. در حقیقت ادعا شده می باشد که عدالت رویه­ای زمانی برجسته می باشد که هدف نظم گروهی(هماهنگی گروهی) می باشد، در حالی که عدالت توزیعی، زمانی که بهره­وری و کارایی، کانون توجه هستند، برجسته می باشد. در مورد عدالت تعاملی ممکن می باشد این نوع عدالت از طریق ارتباط­اش با توجه­هایی در مورد سرپرست با عملکرد مرتبط می باشد؛ یعنی نارضایتی از سرپرست مستقیم می­تواند به عملکرد ضعیف منجر گردد.

رفتار شهروندی سازمانی. یکی از بیشترین همبستگی­های مطالعه شده عدالت سازمانی رفتار شهروندی سازمانی  و اجزایش(روحیه مردانگی، فضیلت شهروندی، از خود گذشتگی، وظیفه شناسی و ادب) می باشد. رفتار شهروندی سازمانی رفتار اختیاری می باشد که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نیست، اما با این حال عملکرد موثر سازمان را افزایش می­دهد. فرض شده می باشد که عدالت رویه­ای و تعاملی درک شده، پیش بینی کننده­ای اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند.

واکنش­های نظری و احساسی نسبت به پیامدهای خاص سازمان و سرپرست. واکنش­های نظری و احساسی نسبت به سازمان اکثراً توسط الگوهای عدالت رویه­ای پیش بینی شده­اند. برای مثال لیند و تیلر اثر مثبت و قوی عدالت رویه­ای بر تعهد سازمانی و بر کاهش تعارض درون سازمان­ها را پیش بینی کرده­اند. تحقیقات همچنین روابط قوی­تری را بین عدالت رویه­ای و توجه­ها در مقایسه با عدالت توزیعی و توجه­ها نشان داده­اند. عدالت رویه­ای، واکنش­های شناختی را نسبت به سازمان پیش بینی کرده می باشد که بر واکنش­های نظری نسبت به مدیران و تصمیماتشان موثر می باشد. برای مثال فرض شده می باشد اعتماد به سرپرست بیشتر با عدالت تعاملی تا عدالت رویه­ای مرتبط می باشد.

رفتار خلاف انتظار و ترک شغل. رفتارهای خلاف انتظار و ترک شغل بایستی با هر سه شکل عدالت توزیعی، رویه­ای و تعاملی مرتبط باشند. از دیدگاه عدالت توزیعی این رفتارها می­تواند به عنوان واکنش­هایی پیش روی بی عدالتی درک شده نگریسته شوند.( زمانی که کارمند ورودیهایش را برای برقراری عدالت تغییر می­دهد). پس زمانی که کارکنان بی عدالتی توزیعی را درک می­کنند ممکن می باشد به سازمان صدمه بزنند تا بدین ترتیب نسبت خروجی به ورودی را در دیدگاهشان مثبت تر جلوه دهند. همچنین مشخص شده می باشد که عدالت توزیعی با تمایل به ترک شغل مرتبط می باشد که این موضوع از طریق تأثیر نهادن بر توجه­هایی همچون رضایت درونی و بیرونی صورت می­گیرد. از دیدگاه عدالت رویه­ای، بی عدالتی درک شده از سوی کارکنان منجر به ادراک منفی از سازمان و رفتارهای خلاف انتظار در سطح جزئی همچون تعارض با سرپرست می­گردد(حسین­زاده و ناصری؛1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد