عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

روش پژوهش

روش های پژوهش مختلفی هست که بهره گیری از هریک از روش های پژوهش بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد مطالعه، توصیه می گردد. روش پژوهش در علوم رفتاری با در نظر داشتن ملاکهای هدف پژوهش، نحوه گردآوری داده‌ها، نحوه اجراء  مشخص می گردد.

الف) روش پژوهش بر حسب هدف: تحقیقات علمی را بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می کنند: تحقیقات بنیادی، کاربردی و پژوهش و توسعه (بازرگان وهمکاران، 1388). پژوهش حاضر نیز قصد دارد تا به “ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران” بپردازد و لذا  روش پژوهش  توصیفی از نوع همبستگی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.

ب)  روش پژوهش بر حسب نحوه گرد آوری داده ها: پژوهش حاضر از نظر گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک پژوهش  توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که کوشش پژوهشگر بر این می باشد تا یک مساله و پرسش واقعی که در اقدام هست طی یک فرآیند پژوهش پاسخ دهد، زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند: 1) تحقیقات آزمایشی 2) تحقیقات توصیفی. از آنجا که هدف پژوهش توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد (بازرگان وهمکاران، 1388). هدف ما نیز ” ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ” می‌باشد.

ج) روش پژوهش بر حسب نحوه اجراء: پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-3. جامعه و نمونه آماری

یک جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی، 1387)

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران می‌باشند و تعداد آنها محدود و معین می‌باشد. از آنجا که تعداد کل شعبات بانک پارسیان در 22 منطقه از استان تهران 159 شعبه بوده و تعداد کل کارکنان نیز در این استان به گونه تقریبی 2502 نفر، بنا شده که مناطق 22 گانه را به پنج بخش (شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز) تقسیم نمائیم..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

  • آیا بین ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران ارتباط معناداری هست؟

سوالات فرعی:

  • آیا بین چشم انداز و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین عشق به همنوعان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین امید و ایمان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین عضو بودن و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین معناداری و هویت و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین بازخورد عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  با فرمت ورد