ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

روش شاخص

شاخص یک معیار آماری می باشد که تغییرات یک یا چند متغیر مرتبط با هم را نسبت به زمان، جایگاه جغرافیایی یا سایر خصوصیات مانند درآمد، حرفه و نظایر آنها نشان می دهد. روش شاخص را وال[1] به عنوان روشی برای تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی یک موسسه و به مقصود ارزیابی اعتبار آن خلق کرده می باشد. در این روش نسبت های متعدد به یک شاخص ساده تبدیل می شوند.

در اقتصاد نیز از شاخص های متعددی بهره گیری می گردد. یکی از ساده ترین انواع شاخص ا قیمت نسبی می باشد که عبارت می باشد از نسبت قیمت یک کالا در دوره معین بر قیمت همان کالا در دوره دیگر که آن را سال پایه می نامند. برای سهولت کار، قیمت ها در هر دوره ثابت فرض می گردد. اگر قیمت ها در هر دوره ثابت نباشد، بایستی از میانگین آنها بهره گیری نمود(اشپیگل، 1999).

= قیمت نسبی

عیب این شاخص آن می باشد که اهمیت نسبی کالاهای مختلف مورد توجه قرار نمی گیرد، در نتیجه  بهره گیری از این شاخص در محاسبه هزینه زندگی ضرایب مساوی یا اهمیت برابر می یابند، مثلا اهمیت کالاهای اساسی و کالاهای تجملی یکسان فرض می گردد. عیب دیگر تاثیر گرفتن آن از واحد اندازه گیری می باشد. مثلا در صورت تغییر واحد اندازه گیری از تن به پوند، نسبت تغییر می یابد. به این علت، از شاخص های دیگری مانند شاخص لاسپیرز [2]، پاشه و فیشر بهره گیری می گردد که به صورت زیر تعریف می شوند:

[1]A. val

[2]laspeyeres

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد