تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

2-13) روش های اندازه گیری کیفیت سود

همان گونه که ذکر گردید، اجماع نظر در تعریف کیفیت سود وجود ندارد و یکی از نتایج آن عدم وجود روشی یکسان برای اندازه گیری کیفیت سود می باشد. در حقیقت روش های مختلفی برای اندازه گیری کیفیت سود مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. دراین بخش به مطالعه روش های موجود در اندازه گیری سود  می پردازیم.

“به نظر میرسد طبقه بندی شیپر و وینسنت از روش های اندازه گیری کیفیت سود، جامع ترین طبقه بندی موجودباشد”(هرمنز،2006) لذا در این قسمت طبقه بندی مذکور، مورد مطالعه قرار می گیرد:                                شیپر و وینسنت روش های مختلف اندازه گیری کیفیت سود را در 4 گروه، طبقه بندی نموده اند:

1- اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود (ثبات، تغییرپذیری[1] و قابلیت پیش بینی[2]). لازم به یاد آوریست که معیارهای مذکور، با تعریف شیپر و وینسنت از کیفیت سود مطابقت ندارند زیرا ازنظر آن ها هرچقدر سود ارائه شده به سود هیکسی نزدیکتر باشد، سود مذکور با کیفیت تر می باشد.

2-مطالعه ارتباط بین سود، وجه نقد و اقلام تعهدی به مقصود اندازه گیری کیفیت سود.

3- اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی  FASB

4- تاثیرگذاری تصمیمات به عنوان ملاک اندازه گیری کیفیت سود.

2-13-1) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود

مفهوم سریهای زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل ثبات، قابلیت پیش بینی و تغییر پذیری می باشد. این سه مفهوم با ویژگی های تغییرکردن سود در طول زمان مرتبط می باشند.

ثبات عبارت می باشد از اندازه باقی ماندن یک تغییر مشخص در یک آینده قابل تشخیص.

قابلیت پیش بینی تابعی از توزیع این تغییرات (مخصوصاً واریانس این تغییرات) در طول زمان می باشد و تغییر پذیری، انحراف تغییرات را در طول زمان اندازه گیری می کند.

“بعضی از محققین ویژگی آگاهی دهندگی[3] را نیز به عنوان یکی از ویژگی های سری های زمانی سود، طبقه بندی نموده اند. ” (هرمنز، 2006) وارفیلد و همکاران[4] آگاهی دهندگی را به عنوان ظرفیت سود برای تبیین بازده سهام تعریف نموده اند. احمد وهمکاران[5] آگاهی دهندگی را محتوای اطلاعاتی سود در ارتباط با سودهای آتی دانسته اند.

2-13-1-1) ثبات سود

گاها”مفهوم ثبات سود را با مفهوم عدم تغییر پذیری یکی دانسته اند و به سودی با کیفیت اطلاق گردیده که تغییر پذیری نداشته می باشد . ” پایداری یا ثبات به این مساله می پردازد که تا چه حد یک نوآوری (تغییر) خاص در تحقق سودهای آتی باقی می ماند.

لایپ، پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریف می کند:

بدون در نظر گرفتن بزرگی و نشانه های نوآوری سود، ثبات به این مساله می پردازد که نوآوری های دوره جدید، تاچه حد بخش همیشگی سری زمانی سود می شوند؟

سرمایه گذاران می توانند از سری های سود باثبات در ارزیابی های خود بهره گیری کنند. ازنظرآن ها سودهای  با ثبات اهمیت زیادی دارند و بادوام تلقی می شوند، به بیانی دیگر، این سودها زودگذر و موقتی نبوده و حالتی پایدار دارند. هرچه پایداری سود بیشتر باشد ، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می گردد کیفیت سود بالاتر می باشد. برای ارائه نمونه هایی از سودهای با کیفیت پایین می توان به کم مقصود کردن ذخیره برای حساب های مشکوک الوصول یا برای   موجودی های ناباب و شناسایی درآمدهای مربوط به سال های آتی در سال جاری تصریح نمود.(رحیمیان، جعفری،1385)

2-13-1-2) قابلیت پیش بینی

بعضی محققان (لایپ،1990) قابلیت پیش بینی را به گونه خاص توانایی سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تلقی می کنند. پس توانایی پیش بینی بعبارتی با کاهش انحرافات تغییرات سود در ارتباط  می باشد( تغییرات بیشتر سود بدون در نظر گرفتن علامت آن موجب کاهش توانایی پیش بینی می گردد). محققان، توانایی پیش بینی را نیز مانند ثبات، تابعی ازمدل تجاری واحدگزارشگر، عوامل اقتصادی وروش های گزارشگری می دانند.

هرچند ثبات و قابلیت پیش بینی از نظر مفهومی با ویژگی های خاص و مناسب به خوبی تعریف شده اند، اما برای اینکه در اقدام قابل اجرا باشند، بایستی با صراحت بیشتری اظهار شوند. دومین مساله تجربی، انتخاب دوره زمانی می باشد. اگر یک نوآوری در سود، برای همیشه در سری زمانی سود باقی بماند، کاملا با ثبات و پایداراست، اما اگر در طول زمان کاهشی روی دهد، درجه ثبات کمتراست. به همین نحو، توانایی پیش بینی نیز، به یک دوره زمانی دلالت دارد. محققان اغلب از پیش بینی های یک ساله بهره گیری می کنند، اما هیچ مبنای نظری برای این انتخاب وجود ندارد. سومین مساله تجربی، انتخاب چیزی می باشد که بایستی پیش بینی گردد. گزینه های ممکن شامل سود خالص گزارش شده، جریان های نقدی و زیر مجموعه های متفاوت سود خالص می باشد. ارزیابی توانایی پیش بینی، بااین حقیقت پیچیده ترمی گردد که برای افق های کوتاه مدت، توانایی سود برای پیش بینی سودهای آتی، یا توانایی بعضی از زیرمجموعه های آن از قبیل سود عملیاتی، برای پیش بینی ، ممکن می باشد با هموارسازی سود افزایش یابد.

درمورد همواره سازی سود[6] بایستی گفت که اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش نوسانات سود گزارش شده در طول دوره های متوالی در سطحی معین از سود می باشد که سطح عادی شرکت به شمار می رود. هموارسازی سود در واقع روشی می باشد که مدیریت با بهره گیری از گزینه های حسابداری می تواند درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری نسبت به تغییر اقلام سود اقدام کند. مدیران با اطلاعات زیادی که در ارتباط با سود دارند، برای انجام این کار در جایگاه بسیار مناسبی هستند. این اقدام مدیران را مدیریت سود[7] می نامند. با علم به این مطلب این سوال مطرح می باشد که آیا می توان چنین نتیجه گرفت که اگر مدیریت سود، باعث افزایش در توانایی پیش بینی گردد، کیفیت سود افزایش می یابد؟ ” (رحیمیان، جعفری،1385)

[1]. Variability

[2]. Predictability

[3]. Informativeness

[4]. Warfield, et al

[5]. Ahmed, et al

 

[6] . Income Smoothing

[7] . Income Management

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4) اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

هدف اولیه و اصلی از انجام این پژوهش، عیان کردن تأثیر مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

در واقع، این پژوهش در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه توجه سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث گردد که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.

-هدف بعدی این پژوهش، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های پژوهش و توسعه می باشد که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و تأثیر مؤثرتری اعمال نماید .

هدف دیگر این پژوهش، روشن ساختن آثار چشمگیرتر و تأثیر معتدل کننده تر کیفیت بالای گزارشگری مالی بر روی شرکت هایی می باشد که قسمت نسبتا زیادی و بزرگی از  ارزش شرکت، در گرو فرصتهای رشد آتی آن هاست. به دلیل آنکه جریان های نقدی آتی ناشی از فرصت های رشد شرکت ها، ذاتا نامطمئن و غیرقابل شناسایی و اثبات می باشد،  پس ما در پی آن هستیم که نشان دهیم کاهش تاثیرات منفی تقسیم سود بر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکت ها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجه هستند، قوی تر می باشد و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکت ها، تأثیر  مؤثرتری اعمال می ‌کند.

1-4-2) اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکار می گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهند. نتایج حاصله ازاین پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری