تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

فناوری و عدالت سازمانی

فناوری نیز به گونه غیر مستقیم از طریق تاثیر بر ساختار سازمانی( شکل­دهی روابط شغل و شاغل و ارتباط درون سازمانی) و بازار کار بر فراگرد تحقق عدالت سازمانی تاثیر می گذارد.در آغاز این تصور تقویت میشد که با توسعه فناوری نیاز به نیروی کار کاهش میابد. اما در بسیاری از موارد واقعیت­های ایجاد شده این تصور را تایید نمی کردند؛ پس فناوری به دو نوع سرمایه اندوز و موثر بر افزایش اشتغال و کاراندوز و موثر بر کاهش اشتغال تقسیم گردید. با توسعه فناوری اطلاعات، شبکه اقتدار تخصصی و حرفه­ای جدیدی در سازمانها شکل گرفت و متخصصان سخت افزار و نرم افزار از اهمیت و اقتدار بیشتری برخوردار شدند. در واقع طریقه و جهت توسعه فناوری بر ساختار سازمانها، ساخت اقتدار و اهمیت تأثیر صاحبان تخصص­های جدید در آنها اثر داشته ممکن می باشد موجب تغییر بسیاری از مفروضات موجود در سازمانها گردد(Wendy, Anjali,2013).

اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن

هرچه اندازه سازمان کوچکتر باشد، تعریف عدالت بر حسب تنوع کمتر مشاغل  و تعداد کمتر کارکنان ساده­تر خواهد بود. البته تحقق عدالت هیچگاه کار ساده­ای نبوده و نیست؛ اما به گونه بدیهی هرچه مقدار و تنوع مشاغل، حرفه­ها،وضعیت­ها و شرایط در سازمان افزایش می یابد، بر مصداق­ها و موارد قابل قضاوت افزوده می­گردد و تطبیق نظریه عدالت و تعریف پذیرفته شده آن بر این موارد و مصداق­ها دشوارتر خواهد بود.

پس با افزایش اندازه احتمالی، تنوع و پیچیدگی افزایش می یابد و برقراری عدالت در میان تعداد فزونتر کارکنان با سطوح متفاوت توان و تمایل و شرایط متفاوت اقتصادی و ساخت­های متفاوت اقتدار تخصصی دشوارتر می گردد(پورعزت و قلی پور؛1391).

ساخت قدرت و کنترل و عدالت سازمانی

هرچه تنوع افراد و گروههای قدرتمند موثر بر بافت سازمان بیشتر باشد احتمالاً از سطح رفتارهای استبدادی کاسته شده بر احتمال توسعه عدالت مراوده­ای افزوده می گردد. ساخت قدرت نیز هم به گونه غیر مستقیم از طریق تاثیر بر ساختار و هم به گونه مستقیم از طریق تاثیر مراودات اجتماعی افراد و گروهها بر طریقه تحقق عدالت سازمانی تاثیر دارد.

بدیهی می باشد که در ساختهای دموکراتیک تر بر احتمال تسری عدالت مراوده­ای افزوده می گردد و جایگاه اعمال قدرت و اقتدار در میان افراد و گروههای بیشتری توزیع می گردد. توزیع قدرت همچنین بر ساخت زبان و توسعه فرهنگ عدالت پذیر در جامعه تاثیری بسیار شگرف دارد( صادقی؛1390 )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد