تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعریف نظری و عملیاتی  متغیرهای پژوهش

 

1-7-1)  عدالت سازمانی

عدالت سازمانی درجه­ای می باشد که کارکنان احساس می­کنند قوانین، رویه­ها و سیاست­های سازمانی مربوط به کار آن­ها، منصفانه می باشد سه مولفه در نظر گرفته شده برای عدالت سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده می باشد عبارتند از:

 • عدالت توزیعی: بیانگر ادراک کارکنان از اندازه رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش­ها می باشد(Wang et al,2012).
 • عدالت رویه­ای: ادراک افراد از رویه­های موجود در سازمان می باشد؛ یعنی عادلانه بودن ابزار و رویه هایی که به کمک آنها تصمیم­گیری­ها انجام می­گردد(Wang et al,2012).
 • عدالت تعاملی: رفتارهایی که افراد درحین انجام یک پروسه بین خود بروز می­دهند(Wang et al, 2012).

1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی عبارت می باشد از رفتاری خود جوش، آگاهانه و داوطلبانه که فرد به خاطر انجامش مورد تشویش قرار نمی­گیرد اما انجام این رفتارها به صورت مداوم و مستمر در یک سازمان از یک طرف موجب تاثیر و موفقیت سازمانی و از طرف دیگر سبب افزایش و رضایت­مندی و بهبود عملکرد کارکنان می­گردد(Moorman- Harland,2011). رفتار شهروندی سازمانی شامل آداب اجتماعی،هماهنگی متقابل شخصی،محافظت از منابع سازمان،جوانمردی و نزاکت میباشد  (Markoczy – Xin,2011).که با طیف پنج درجه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد)و توسط پرسشنامه اندازه گیری میشود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

 • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد