عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تحلیل پوشش داده ها یک تکنیک برنامه ریزی خطی می باشد که برای ارزیابی و کارایی واحدهای همگون و متجانس مورد بهره گیری قرار می گیرد. در دهه اخیر این روش سودمندی قابل توجهی به عنوان ابزار مدیریتی در اندازه گیری کارایی به دست آورده و به گونه گسترده از آن بهره گیری شده می باشد. از این ابزار در بخش هایی از قبیل بانک ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها و غیره بسیار بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در عین حال که جامعه آماری تمامی شعب بانک کشاورزی مربوط به استان مازندران می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با بهره گیری از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده ها ) می باشد.

متغیر های پژوهش شامل شاخص های ورودی و خروجی که از نوع متغیرهای مستقل هستند و اندازه کارایی که از نوع متغیر وابسته می باشد.

1-10 قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی

این پژوهش به ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی می پردازد.

قلمرو مکانی

مکان پژوهش شامل تمامی شعب بانک کشاورزی استان مازندران(94 شعبه) که در سال 1392 مشغول به فعالیت بوده اند و اطلاعات لازم در ارتباط با آنها در سرپرستی بانک موجود می باشد.

قلمرو  زمانی

با در نظر داشتن مقطعی بودن این پژوهش و هدف آن که ارزیابی عملکرد شعب بانک مازندران می باشد؛ اطلاعات مورد نیاز از عملکرد سال مالی 1391 انتخاب گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد