عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

مقدمه :

پرسنلهرسازمانبهعنواناصلیترینوماندگارترینسرمایه هایآنسازمانبهحسابمی آیند، بنابراینآگاهیازمیزاننیازهایآناندرجهتاجرایبرنامههایسازمانضروریاست. بانازشغلشانوتعهدنسبتبهسازمانشانبهعنوانتعیینکنندههایعمدهاثربخشیسازمانینگریستهمیشوند تازمانیمیزانیراکهیکسازمانمیتواندبرتداوممشارکتهایکارکناندرفعالیتهاورشدآنحسابکند،نشانمیدهد. بعلاوهتعهدسازمانیشاخصمناسبکیفیتزندگیکاریاست.

رلیوتعهدسازمانیدوموردازبانفودتریننگرشهادرموردکارهستندکهکهدرادبیاتکاروسازمانبررسیشدهاند. حفظنیرویکارقویبرایمحققانوسازمانهامهماست.محققانومتخصصانبهدرکعواملیکهتصمیمکارکنانرابرای ماندنیاترککردنیکسازمانتحتتاثیرقرارمیدهد،شدیداعلاقمندهستند(قمری،1390).

مطالب این  فصل در خصوص مبانی نظری و همچنین  پیشینه  پژوهش  و آن چه که تا به حال در مورد موضوع اصلی پژوهش انجام گرفته می باشد. به مقصود ایجاد  انسجام بیشتر در نگارش و  مطالعه  سوابق پژوهش این فصل در سه بخش مفاهیم غنی سازی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی همچنین نگاهی بر تحقیقات صورت گرفته تهیه و تنظیم گردیده می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد