عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

تصویر ذهنی کشور مبدأ برند

تعریف نظری: روث و رومئو[1](1992) تصویر ذهنی کشور  را بصورت ” تمامی اداراکت شکل گرفته مصرف کنندگان از محصولات یک کشور مشخص، بر مبنای ادارکات پیشین آنها از تولیدات  کشور وضعف وقوت بازاریابی” تعریف نموده اند. زوگنر روث و دیامانتوپولوتوس[2] (2009) اظهار داشته اند تصویر ذهنی کشور، منعکس کننده عقاید و احساسات مصرف کنندگان می باشد و نتیجه مستقیم آگاهی  وعقاید آنها بدون در نظر گرفتن درستی یا نادرستی این عقاید و آگاهی ها درمورد کشوری خاص می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی: در این پژوهش تصویر ذهنی از کشور مبداء برند از طریق معیارهایی زیرا سطح پیشرفت تکنولوژی، کیفیت نیروی کار، پرستیژ و نوآوری در سوالات 1 الی 4 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

 

  • متغیر های میانجی

1-8-2)  در دسترس بودن برند

تعریف نظری: مقصود از در دسترس بودن برند، دادن حق دسترسی به محصولات برند به تمامی مشتریان آن می باشد. بدین ترتیب که مشتریان برند به سهولت بتوانند به محصول و خدمت برند دللخواه خود دسترسی داشته باشند.

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش به مقصود اندازه گیری متغیر فوق از معیارهایی همچون تعدد نمایندگیهای فروش و سهولت دسترسی به نمایندگیها و همچنین توانایی نمایندگیهای مربوطه در ارائه محصولات جدید شرکت، همزمان با سایر نمایندگیهای شرکت مربوطه در بازارهای جهانی از طریق سوالات 5 تا 9 پرسشنامه بهره گیری گرفته گردید.

 

1-8-3) کیفیت دریافت شده

تعریف نظری: کیفیت درک شده به عنوان ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت نسبت به گزینه های دیگر تعریف می گردد (Aaker, 1996).

تعریف عملیاتی:  تاکید بر ابعاد کیفیت و اعتماد منجر به ارزیابی عامل کیفیت دریافت شده میگردد. از این رو در پرشسنامه و از طریق سوالات 10 الی 12 این مولفه ها مورد مطالعه قرار گرفت.

 

1-8-4) آگاهی از نام برند/تداعی معانی

تعریف نظری: آکر آگاهی از نام تجاری را همچون پایه و تکیه گاهی می داند که تداعی نام تجاری به آن تکیه کرده می باشد. همچنین یک تداعی نام تجاری هرچیزی ست که مشتری را به نام تجاری پیوند میزند و میتواند مواردی زیرا تصویر های ذهنی مصرف کننده، ویژگی های محصول، جایگاه مصرف، تداعی سازمانی، شخصیت ونمادهای نام تجاری باشد (Aaker, 1996)

تعریف عملیاتی: جهت اندازه گیری متغیر مذکور از مولفه هایی همچون تشخیص و یاد آوری برند در ذهن مشتری در هنگام خرید و همچنین سرعت این رخ داد از طریق سوالات 13 و14 پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

 

[1]. Roth & Romeo

[2]. Zeugner-Roth & Diamantopoulos

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

  • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

  • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
  • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد