عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

انواع کارایی

کارایی فنی

کارایی فنی نشان دهنده اندازه توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی اندازه تولید با در نظر داشتن منابع و عوامل مشخص شده تولید می باشد. به بیانی دیگر، اندازه توانایی تبدیل ورودی هایی مانند نیروی انسانی و ماشین آلات به خروجی ها، در مقایسه با بهترین عملکرد، با کارایی فنی سنجیده می گردد (پایرس، 1996).

کارایی فنی تحت تاثیر عاملی مانند عملکرد مدیریت، مقیاس سازمان یا اندازه عملیات قرار می گیرد. کارایی در تحلیل پوششی داده ها از نسبت مجموع موزون خروجی ها بر مجموع موزون ورودی ها تشکیل می یابد و در مباحث اقتصادی زمانی یک بنگاه را به لحاظ فنی کارا می دانند که مقدار تولید آن بر روی منحنی تولید یکسان قرار گیرد.  این امر توانایی بنگاه را در بدست آوردن حداکثر محصول از مجموعه عوامل تولید منعکس می سازد. اگر مقدار مصرف عوامل تولید بنگاه در بالای منحنی تولید یکسان قرار گیرد، این بنگاه با ناکارایی مواجه می باشد. ناکارایی تمامی مواردی را در بر می گیرد که باعث می گردد عملکرد واقعی بنگاه در سطحی کمتر از مقدار قابل حصول( با در نظر داشتن عوامل تولید) مشخص باشد. بر این اساس ناکارایی مدیریتی نیز یکی از اجزای ناکارایی می باشد. همچنین ناکارایی با آن چیز که که بعضی از اقتصاددانان اتلاف منابع نامیده اند مطابقت دارد. اتلاف منابع بدین معناست که تولید مورد نظر می توانست با هزینه هایی کمتر از اندازه صرف شده صورت گیرد( امامی میبدی،1379، 32).

کارایی تخصیصی

این کارایی بر تولید بهترین ترکیب محصولات با بهره گیری از کم هزینه ترین ترکیب ورودی ها دلالت می کند. پاسخگویی به این پرسش که “آیا قیمت ورودی های مورد بهره گیری به گونه ای می باشد که هزینه تولید را حداقل کند؟” با این کارایی می باشد.( پایرس، 1996). به این ترتیب، کارایی تخصیصی مستلزم انتخاب مجموعه ای از عوامل تولید می باشد که سطح مشخصی از محصول را با حداقل هزینه تولید کند. کارایی تخصیصی را کارایی قیمت نیز می نامند.

کارایی ساختاری

کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکت های آن صنعت به دست می آید. با بهره گیری از معیار کارایی ساختاری می توان کارایی صنایع مختلف  با محصولات متفاوت را مقایسه نمود(امامی میبدی، 1379، 33)

کارایی مقیاس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کارایی مقیاس یک واحد از نسبت کارایی نظاره شده آن واحد به کارایی در مقیاس بهینه به دست می آید. هدف این کارایی، تولید در مقیاس بهینه می باشد.

بعد از آشنایی با کارایی بایستی دانست که کارایی به عنوان یک نسبت، عموما  از ارتباط زیر محاسبه می گردد:

=کارایی

مقایسه کارایی یک واحد با سایر واحدها در یک صنعت، کارایی نسبی نامیده می گردد. به مقصود بهبود کارایی به پنج طریق زیر می توان اقدام نمود:

 • افزایش ورودی و به دست آوردن خروجی بیشتر
 • ثابت نگه داشتن ورودی و افزایش خروجی
 • کاهش ورودی و کاهش کمتر خروجی
 • کاهش ورودی و ثابت نگه داشتن خروجی
 • کاهش ورودی و افزایش خروجی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

 • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

 • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
 • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
 • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد