عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

عدالت توزیعی

ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادراک از اﻧﺼﺎف در ﻣﻮرد ﺳﺘﺎده ﻫﺎی ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد(ناظمی و برجعلی­لو؛1391).تعداد زیادی از تحقیقات در مورد عدالت زمینه­های سازمانی به گونه تاریخی بر توزیع پرداخت­ها و یا پاداش­های مرتبط با کار تمرکز می­نماید که از نظریه برابری و مبادله اجتماعی آدامز منتج شده می باشد. عدالت توزیعی به انصاف ادراک شده از ستاده­ها و پیامدهایی که افراد دریافت می­دارند تصریح دارد البته عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت­ها نمی­گردد، بلکه مجموعه گسترده­ای از پیامدهای سازمانی از قبیل ارتقاها، پاداش­ها ، تنبیه­ها ، برنامه­های کاری، مزایا و ارزیابی­های عملکرد را در بر می گیرد؛ زیرا اقدامات تنبیهی نیز بایستی در مقایسه با رفتار منفی کارکنان عادلانه باشد. به تعبیری دیگر عدالت توزیعی بر درجه انصاف ادراک شده در خصوص توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده­های سازمان در مقایسه با عملکرد و آورده­های کارکنان تصریح دارد.مبنای مفهوم عدالت توزیعی در نظریه برابری آدامز و مدل قضاوت عادلانه لوندال قرار دارد که در اینجا به گونه مختصر به تبیین این دو مبنا پرداخته می­­گردد.

نظریه برابری : اجزاء ساختاری اصلی نظریه برابری؛ درون داده­ها و پیامدها هستند . درون داده­ها آن مواردی را که شخص به مثابه کمک­های خود به سازمان در نظر می­گیرد، شامل می­شوند و پیامدها پاداش­هایی را در بر می­گیرد که یک فرد از سازمان دریافت می کند. در نظریه برابری چنین بحث می­گردد که افراد هنگامی که نسبت درون دادها به پیامدهای خودشان در مقایسه با نسبت درون دادها به پیامدهای دیگران مساوی باشد احساس رضایت می کنند. اگر عدم تساوی ادراک گردد باعث احساس ناخوشایندی می گردد و افراد برای رفع این احساس ناخوشایند برانگیخته می شوند. وجود عدم تساوی باعث برانگیخته شدن افراد برای دستیابی به تساوی یا کاهش عدم تساوی می گردد و قدرت این انگیزش به گونه مستقیم با اندازه عدم تساوی ادراک شده تغییر می کند. به گونه اختصار نظریه برابری بر عکس العملها نسبت به پیامدهای نامنصفانه متمرکز می گردد. اگر یک فرد ادراک نماید که پیامدی که او دریافت داشته می باشد نسبت به بعضی استانداردها نامناسب می باشد، آن فرد عدم رعایت عدالت توزیعی را تجربه می­نماید.نظریه برابری یک مفهوم تک بعدی از عدالت توزیعی را بکار می­گیرد و فرض می­کند که افراد در مورد اندازه رعایت انصاف در پاداش­های خودشان یا دیگران تنها بر اساس اصل شایستگی قضاوت می­کنند

مدل قضاوت عادلانه : عدالت توزیعی غالباً از دیدگاه افرادی که پیامدها را دریافت می­کنند مورد بحث قرار گرفته می باشد. اما لوندال(1976) عدالت توزیعی را از دیگاه افرادی که اقدام تخصیص را انجام می­دهند مورد بحث قرار داده می باشد. مدل قضاوت عادلانه لوندال یک توجه فعالانه­تری را نسبت به نظریه برابری در نظر می­گیرد. در این نظریه لوندال اظهار می­دارد که افراد در مورد اندازه استحقاقشان با بهره گیری از چندین قانون عدالت مختلف قضاوت می­نمایند. او اظهار می­دارد که اساساً سه قانون عدالت توزیعی هست که عبارتند از  قانون کمک ، قانون تساوی، قانون نیازها (Kilcherist – Block,2012).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد