عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

3تعیین روایی وپایایی ابزار پژوهش:

برای انکه بتوان به نتایج اندازه‌گیری اطمینان نمود وبه عبارت ساده، ادعا نمود که داده های حاصل از اندازه گیری، قابل اطمینان هستند، اندازه‌گیری بایستی دارای دوخصوصیت باشد: اعتبار یا روایی و  دقت یاپایایی.

1-9-3: اعتبار یا روایی

این واژه معرف درجه ای می باشد که یک وسیله اندازه‌گیری، می‌تواند یک متغیر را بر اساس تعریفی خاص، سنجش کند. به بیانی دیگر، درجه مثبت بودن پاسخ به این سوال می باشد که: آیا وسیله سنجش، فقط همان چیزی را که می خواهیم اندازه‌گیری کنیم، می سنجد یا نه؟را مشخص می کند. اعتبار، دارای انواعی می باشد، مانند اعتبارصوری واعتبارتجربی(ظهوری،127). به مقصود حصول اطمینان از این که آیا سوالات پرسشنامه، سوا‌لاتی مناسب برای مطالعه شاخصهای مورد نظر در این پژوهش می باشند از اعتبار صوری و پس از مشورت با اساتید بهره گیری گردید.

2-9-3: قابلیت اعتماد یا پایایی

پایایی یک وسیله اندازه گیری کمیتی می باشد که معرف درجه ثبات نتایج حاصله از اندازه گیری های مکرر با روش معین تعریف شده می باشد ویا پایایی، اندازه توانایی یک وسیله اندازه‌گیری، برای حفظ ثبات خود در طول زمان می باشد(ظهوری،135)

در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش الفای کرونباخ بهره گیری گردید که برای اثربخشی سازمانی برابر با 88/0 بود و برای  وضعیت مدیریت دانش89/0 بود که بیانگرمطلوب بودن پرسشنامه می باشد.

10-3 روش اجرا:

پس از کسب مجوزهای لازم و مشخص شدن اعضای نمونه وهماهنگی با مسولین ذیربط، طبق برنامه ریزی قبلی، محقق پس از حضور و برقراری ارتباط وکاهش حساسیت آزمودنی ها راجع به پرسشنامه ها و علت های انتخاب آنها در نمونه، توضیحات لازم از سوی محقق راجع نحوه تکمیل پرسشنامه ها ارائه گردیده وآزمونی ها اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نموده اند. از آزمودنی ها خواسته گردید اگر در تکمیل پرسشنامه ها با ابهامی مواجه شده از پژوهشگر بخواهند تبیین بیشتری بدهد. در خاتمه از همکاری انها تقدیر و تشکر گردید.

11-3 روش تحلیل داده ها:

به مقصود تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش از روشهای آماری زیر بهره گیری شده می باشد:

1- روشهای آماری توصیفی(محاسبه فراوانی، درصد، میانگین وانحراف معیار)

2- روشهای آمار استنباطی( ازمون t، ضریب همبستگی پیرسون)

جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتری«spss»  نسخه بیستم بهره گیری شده می باشد ضمنا برای کلیه فرضیه‌ها سطح معنی‌داری 5%=α در نظر گرفته شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد