ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

تعاریف و اصطلاحات

2-3-1. مفاهیم و تعاریف معنویت در رهبری معنوی

سازمان‌های عصر حاضر در محیطی فعالیت می‌کنند که پیچیده و متغیر می‌باشد. جهانی سازی فزآینده‌، فعالیت‌های اقتصادی و رشد روزافزون تکنولوژی از عوامل شتابان و هدایت کننده این تغییرات بوده می باشد. پس سازمان‌های کنونی بایستی در یک محیط اقتصادی مبتنی بر اقتصاد جهانی که به گونه مستمر با دانش و اطلاعات جدید در ارتباط می باشد فعالیت کنند. این تحولات‌، سازمان هایی را خواستارند که فعال و پویا باشند. برای مواجه با تغییرات روزافزون محیط بیرونی و چالش‌های آن‌، سازمان‌های کنونی بایستی فضای کاری‌ای را به وجودآورند که به آنان در جذب‌، نگهداری‌، ارتقا و انگیزش یک تیم از کارکنان ماهر یاری کند. ایجاد محیط کاری‌ای که احساس معنا و رقابت را در کارکنان به وجودآورد یک الزام و ضرورت استراتژیک برای هزاره سوم می‌باشد (Whitting ton, 2006‌).

همه این موارد نیازمند یک تحول سازمانی می باشد که هم موجب رشد و اثربخشی سازمانی گردد و هم رفاه کارمندان را مورد توجه قرار دهد (French & bell & zawachi, 2000‌).

نیاز به معنویت همانند تمامی نیازهایی که بشر داراست‌، یکی از نیازهای عمده می‌باشد. فرد تمام این نیازها را با خود به محیط کار می‌آورد. ریشه ارتباط معنویت و رهبری شناخت این مساله می باشد که همگی ما دارای یک صدای درونی هستیم که منبع نهایی در حل معضلات فردی و کاری و رویارویی با بحران‌های امروزی می‌باشد. (Fry & Melane, 2008‌).

اصطلاح معنویت در زمینه‌های گوناگونی به کار می‌رود‌، به همین دلیل تعریف جامع آن مشکل می باشد. در حقیقت نویسندگان از زوایای گوناگون به این مقوله توجه کرده‌اند و تعاریف مختلفی برای آن ارائه دادند. به گونه‌ای که توافق اندکی بر روی تعریف این موضوع هست (Fry, 2003).

معنویت سبکی از زندگی می باشد که چیزهایی را که امکان دارد معنوی نامیده گردد‌، شناسایی می کند. مذهب سبکی ویژه از به کارگیری معنویت می باشد که معمولا نیازمند یک وابستگی نهادی می باشد. معنویت نیازمند ارتباط نهادی نیست. معنویت در ماورای ما قرار دارد. شخص معنوی تمایل بسیاری به عمیق شدن و تکریم به دیگران دارد. همچنین کسی که معنوی می باشد با تکریم و گشودگی بسیار به افراد پاسخ می‌دهد. معنویت در درون افراد هست و با کوشش آن چیز که که به شخص انگیزه می‌دهد‌، شناسایی می کند. معنویت آن چیزی می باشد که در درون هر فرد پیدا نمود می گردد و در حالتی که برای فرد منحصر به فرد می باشد‌، قابل تجربه خواهد بود. معنویت به شکل عمیقی درونی و شخصی می باشد و به همه اعتقادات مذهبی و الگوهای جامع و احساسات و رفتارهایی گفته می گردد که در نهایت در پیوند با خداوند متعال صورت می‌گیرد (Rezach, 2002)

به گفته مک نایت[1] (1987)‌، معنویت نیرویی الهام بخش و انگیزاننده زندگی می باشد‌، انرژی‌ای می باشد که روح بخش فرد به سوی فرجامی معین یا هدفی به سمت ورای فردیت می‌باشد (زراعت کار‌، 2008).

معنویت پاسخ مثبت به نیازهای درونی و گرایش‌های باطنی بشر می باشد. معنویت ارتباط بشر با خدا و عالم درونی می باشد و اصالت را به معنا و مابعدالطبیعه دادن می باشد. در اسلام مقصود از معنویت‌، برخوردای از ارزش‌های والای انسانی مانند ایمان به خدا‌، تکریم به دیگران‌، پذیرش افراد‌، تقوا‌، خدمت‌، خوش بینی و صداقت به شکل عام و گسترده می باشد. (نادری و رجایی پور‌،1389).

پیروان معنویت در محیط کاری و سازمان ها‌، بر این باورند که معنویت در محیط کار‌، کارکنان را به روحی وحدت یافته و بی همتا مبدل می‌سازد تا آنان احساس تعالی و همدلی را در محیط کاری تجربه نمایند. رهبری معنوی‌، انگیزش کارکنان را از راه چشم اندازی متعالی و فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های نوع دوستی در بر می‌گیرد که پیامد آن افرادی با انگیزه تر و متعهد تر در سازمان می باشد (Fry & Matherly, 2006‌).

نیاز به معنویت نیز به سان نیازهای احساسی‌، ذهنی و فیزیولوژیکی‌، یکی از نیازهای عمده و اساسی بشر می باشد. فرد تمام این نیازها را با خود به محیط کار می‌آورد. ریشه ارتباط میان معنویت و رهبری شناخت این موضوع می باشد که همه ما دارای یک ندای باطنی هستیم که منبعی در حل بحران‌های فردی و کاری و مواجه با مسائل می باشد.

در تعریف دیگر‌، معنویت به معنای ایجاد تغییر در زندگی شخصی و اجتماعی بر طبق چیزی که در فرهنگ خاص هر جامعه مقدس به شمار می‌آید (Cacioppe 2000‌). همینطور در تعریفی دیگر‌، معنویت را به عنوان انرژی‌، معنا‌، هدف و آگاهی در زندگی خوانده‌اند (Cavanagh, 1999‌).

[1]– Mc nith

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

  • آیا بین ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران ارتباط معناداری هست؟

سوالات فرعی:

  • آیا بین چشم انداز و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین عشق به همنوعان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین امید و ایمان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین عضو بودن و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین معناداری و هویت و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین بازخورد عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  با فرمت ورد