عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

به اشتراک گذاشتن وتوزیع دانش: چگونه می‌توانیم دانش را به مکان مناسب منتقل کنیم؟

اشتراک و توزیع دانش[1]:

شرط لازم برای تبدیل اطلاعات وتجارب منفک به آن چیز که که کل سازمان بتواند از آن بهره گیری کند، توزیع وبه اشتراک گذاشتن دانش در درون سازمان می باشد. سوالات کلیدی عبارتند از:

1- چه کسی در مورد چه چیزی، وبایستی چقدر بداند، یا چه کسی وتا چه حد بایستی قادر به انجام چه چیزی باشد؟

2- چگونه می‌توانیم اشتراک و توزیع دانش را تسهیل کنیم؟

ضرورتی ندارد که هرکسی هر چیزی را بداند: بالعکس اصل تقسیم کار مستلزم مدیریت و توصیف‌ معنی‌دار گستره توزیع دانش می باشد. مهمترین گام، تحلیل انتقال دانش از فرد به گروه یا سازمان می باشد.توزیع دانش،فرایند به اشتراک گذاشتن و گسترش دادن دانش می باشد که اکنون در درون سازمان اجرا می گردد.

5 – بهره گیری از دانش: چگونه می‌توانیم کاربرد دانش را تضمین کنیم؟

بهره‌گیری از دانش[2]:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تمام کوشش مدیریت دانش بر آن می باشد تا اطمینان حاصل کند که آیا دانش موجود سازمان به گونه مفیدی در جهت منفعت آن به کار برده می گردد. متاسفانه، شناسایی وتوزیع موفقیت آمیز دانش مناسب تضمینی به وجود نمی‌آورد که این دانش در فعالیتهای روزمره شرکت به کار گرفته خواهد گردید. موانعی وجود دارند که مانع بهره گیری از دانش بیرونی می شوند. پس گامهایی بایستی برداشته شودتا این تضمین حاصل آید که مهارتهای ارزشمند و دارایی دانش مانند پروانه‌های ثبت اختراع[3]و مجوزها[4] کاملا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

6-  نگهداری دانش[5]: چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که دانش را از دست نمی‌دهیم؟

نگهداری دانش:

قابلیت‌هایی را که در گذشته فراگرفتیم، بطور خودکار و در تمام مدت در دسترس نیستند. نگهداری گزینشی اطلاعات، مدارک و تجارب به مدیریت نیاز دارد.سازمانها معمولا اظهار نارضایتی می‌کنند که سازماندهی مجدد به قیمت از دست دادن بخشی از حافظه]دانش[ آنها تمام شده‌می باشد. اگر این کار صورت نگیرد، ممکن می باشد تخصص‌های ارزشمند به سادگی دور انداخته‌شوند. نگهداری دانش به بهره گیری موثر از دامنه‌‌ای وسیعی از رسانه‌های ذخیره سازمانی بستگی دارد.(حسینی خواه، 1385)

 

13-1-2عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش:

تکمیل مفهوم:

فرایندهای اصلی مدیریت دانش همانطور که آنها را توصیف کردیم تصویر بزگی از مسائل عملیاتی بدست می‌دهند، مشکلاتی که ممکن می باشد در ارتباط با دانش به عنوان یک منبع اتفاق بیافتند.

[1] Knowledge sharing and distribution

[2] Knowledge utilization

[3] patents

[4] licences

[5] Knowledge retention

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد