ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

رضایت و عملکرد

یکی از بحث انگیزترین مباحث در زمینه رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد می باشد.سه نظریه در این باره ارائه شده می باشد:

1.رضایت موجب عملکرد می گردد;

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.عملکرد موجب رضایت می گردد;

3.پاداش، بین عملکرد و رضایت به عنوان واسطه اقدام می کند;

دو نظریه نخست از طرفداری ضعیفی برخوردار می باشد، اما نظریه سوم، که بر اساس آن، پاداش به عنوان واسطه عملکرد و رضایت اقدام کند، از طرفداری بیش تری برخوردار می باشد. عملکرد قبلی موجب دریافت پاداش درونی (احساس کام یابی شخصی) و پاداش برونی (حقوق و ترفیع) می گردد.این پاداش به نوبه خود، هم عملکرد آینده فرد را بالا می برد و هم در بالا بردن اندازه رضایت شغلی او مؤثر می باشد(محمدزاده و مهروژان ،1375).

وروم در تحقیقات خود، به دست آورد که بین رضایت شغلی و اندازه کارایی و عملکرد، ارتباط مثبتی هست(شفیع آبادی،1370).

استیرز وپورتر در کتاب خود می گویند: هر قدر انگیزه کاری کارمند و کارگر بالاتر باشد و هر قدر توجه او به شغلش مثبت تر باشد (از کارش راضی تر باشد) ، عملکرد او نیز در سطحی بالاتر خواهد بود.به عکس، هر قدر انگیزه و توجه مثبت نسبت به کار، پایین تر باشد (رضایت از کار کم تر باشد) ، عملکرد فرد نیز در سطح پایین تری قرار خواهد گرفت(استیرز وپورتر،1991).

 

 

2-4-بخش سوم : ادبیات نظری تعهد سازمانی

2-4-1-تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی :

مفهوم تعهد سازمانی برای اولین بار توسط وایت مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفت و سپس بوسیله بسیاری از محققان مانند (پورتر،مودای،استیرز،آلن،می یر و بیکر ).توسعه داده گردید(دمیرای و کرابای،2008،ص139).

ادبیات رفتار سازمانی اظهار واضح تری از تعهد سازمانی ارائه می دهد:

تعهد به افرادقدرت داده و رفتارهایشان را تحت شرایط مختلف تثبیت می کند در نتیجه می توان ابراز نمود که تعهد به سطح بالای وابستگی اجتماعی و روانی افراد به بعضی اشخاص یا اشیاء  در زندگی اجتماعی تصریح داشته(الکساندر و تیری،1996). و  توقعات،فواید شخصی،عناصر اخلاقی،ایثار و وفاداری را در بر می گیرد. (لیو ،2008،ص118).

در فرهنگ لغت وبستر کلمه commit یاcommitmentبه وفای به عهد به چیزی یا فردی معنی شده می باشد.

بیکر (1960). تعهدسازمانی را به عنوان تمایل به انجام فعالیت‌های مستمر براساس تشخیص و درک فرد از هزینه‌های مربوط به ترک سازمان تعریف کرده می باشد بر این اساس هر قدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه‌های زیادی متوجه او خواهد گردید. تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد به آن در وی بیشتر خواهد گردید وی معتقد می باشد این تمایل به خاطر ذخیره شدن اندوخته‌ها و سرمایه‌هایی می باشد که احتمالاً با ترک سازمان از بین خواهد رفت . تعریف فوق وقتی برای اظهار تعهد به سازمان به کار می‌رود که فعالیت‌های مستمر فقط به عضویت در سازمان تصریح داشته باشد. (حضوری، 1384،ص22).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد