ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

تعاریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درمورد عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (طاهری، 1382، 16).

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا مترادف اثربخشی فعالیت هاست. مقصود از اثربخشی، اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات می باشد (طاهری، 1382، 32).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی عملکرد در بعد نحوه بهره گیری از منابع در قالب شاخص های کارایی اظهار می گردد. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع اندازه کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص بهره گیری بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (طاهری، 1382، 65).

ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد (سید جوادین، 1384، 515).

ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش جامع عملکرد در قالب عبارتی نظیر کارایی، اثربخشی، معناداری، توانمندسازی، قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف سازمان، ساختاری، برنامه ای و توسعه بلند مدت سازمان، ارزیابی عملکرد سازمان ابلاغ می گردد(عفتی داریانی، 1386، 12).

به گونه کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه اندازه و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و توجه معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد (ای. لیکانن، 2001).

ارزیابی، فرآیند سنجش، ارزش گذاری و قضاوت می باشد (اصلاح نظام های مدیریتی، 1375، 81).

ارزیابی فرآیندی می باشد که سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی).

کوشش برای ایجاد تحول با تعیین وضعیت مطلوب آغاز میگردد. افراد با نفوذ در سازمان بایستی فاصله یا نارسایی در عملکردها و بازده های سازمان را با سطح قابل قبول این عملکردها و بازده ها مقایسه کنند، در غیر اینصورت به ضرورت تغییر سازمان واقف نمی گردند در کتاب مدیریت توسعه (دکتر عباس محمد زاده) فرض اصلی آن می باشد که انگیزه و فشار لازم برای ایجاد توسعه و تحول از آگاهی و وقوف تصمیم گیرندگان بر نارسایی در عملکرد و بازده نشات می‎گیرد.

این فرضیه با نظریات لئونارد نیز هماهنگی دارد که میگوید هیچ عاملی را نمی شناسیم که در ایجاد تحول سازمانی به اندازه شواهد عینی و روشن مبتنی بر ضعف در عملکرد و بازده اهمیت داشته باشد )محمدزاده، 1375، 45)                                                                                        .
هیچ عامل دیگری را برای جایگزینی شناخت نارسایی در عملکرد یا بازده نمی توان پیدا نمود که بتواند فشار لازم را برای تغییر ایجاد کند. اهمیت عملکرد و بازده برای افراد با نفوذ با در نظر داشتن نوع سازمان و تفاوت فرهنگ ها و جوامع متفاوت می باشد حتی سازمان های موجود در یک جامعه نیز ممکن می باشد برای عملکرد اهمیت متفاوتی قائل باشند در هر حال مسئولان تغییر می توانند پژوهش را با آزمون فرضیه هایی در مورد اندازه علاقه افراد با نفوذ به افزایش تاثیر، کارایی یا حجم بازده و یا ایجاد سایر منافع یا ارزش های مهمی آغازکنند که فرآیند فاقد آن می باشد. اکثر کارگزاران تحول به افزایش حجم بازده توجه دارند، برای مثال تعداد نامه های واصله،تعداد پل های تاسیس شده و تعداد بزرگسالان با سواد شده از نظر آنها مهم می باشد (محمدزاده، 1375، 46).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد