ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

تعریف فناوری محور:

این دیدگاه برپایه مفاهیم مدیریت داده و اطلاعات می باشد واز دیدگاه فناوری اطلاعات به مسئله نگاه می کند. نویسندگان این شیوه معمولا موضوع مدیریت اطلاعات راطوری گسترش می‌دهند که شامل دانش نیز می گردد. ازاین دیدگاه، اطلاعات ودانش موجود در ذهن افراد بایستی به کمک سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی ذخیره شده ومنتشر گردد(کلینهاس،1989و رائوروکرمار، 1996).به علاوه ها بعضی‌از نویسندگان، سامانه های مدیریت دانش یافناوری‌هایی را که مدیریت دانش طرفداری می‌کنند. تلویحا به عنوان مدیریت دانش تعریف می‌کنند. مدیریت دانش، مدیریت داده، اطلاعات و فرایندهای دانشی را در سازمان با هم ترکیب می‌نماید. دانش و اطلاعات می‌توانند به صورت عمومی در ابزارهای ذخیره سازی دانش یا اطلاعات ذخیره شوند.البته خاطر نشان می گردد که مدیریت دانش نمی تواند مانند مدیریت داده واطلاعات فقط در حوزه فناوری محصور گردد، بلکه شامل مدیریت دانش نهفته شخصی، سازمانی و فرآیندهای مربوط به آن ها نیزخواهد گردید. به گونه کلی می‌توان بیان نمود که مدیریت دانش وظایفی بس به مراتب سنگین‌تر از آن چیز که را که در حوزه مدیریت منابع انسانی رخ می‌دهد، به عهده دارد.

10-1-2 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی:

نگاه به مدیریت دانش از این منظر که تمامی استراتژی‌های سازمانی به مقصود خلق سازمان هوشمندتوسعه داده می شوند، اساس این تعریف می‌باشد.این استراتژی‌ها گزینه‌های زیر را با هم ترکیب می‌کنند(ویلک،1998) :

1- تکریم به رقابت‌ها، تحصیلات، و توانایی‌های اشخاص برای یادگیری در سطح سازمان.

2-در نظر گرفتن سازمان به عنوان یک سامانه مولد، مصرف کننده و توسعه دهنده استعداد جمعی.

3- در نظر داشتن زیر‌ساخت‌های فناوری برای توسعه آن چیز که به عنوان ICTدر سازمان بهره گیری می گردد.(اخوان،1389)

11-1-2ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت دانش:

تا کنون چارچوبهای فراوانی برای مدیریت دانش ارائه شده می باشد که هر یک مدیریت دانش را از زوایای خاص مورد مطالعه قرار میدهند. در این بخش به ذکردوچهار چوب می پردازیم. در آغاز چهار چوب پرابست و پس از ان چهار چوب مفهومی مدیریت دانش مورد مطالعه قرار می دهیم.

معرفی چهار چوب مدیریت دانش پرابست:

پرابست وهمکاران(2000) در کتاب مدیریت دانش(اجزای سازنده موفقیت)، مباحث مرتبط با مدیریت دانش را مورد مطالعه قرار می‌دهند.ازجمله موارد مورد بحث میتوان به چالشهای مدیریت دانش، تعریف اهداف دانشی، اجرای تشکیل دهنده مدیریت دانش، تشخیص دانش، توسعه دانش، اشتراک دانش، بهره گیری از دانش و ذخیره واندازه گیری دانش تصریح نمود. نویسندگان کتاب فوق بر این عقیده‌اند که یک چهارچوب مناسب برای مدیریت دانش بایستی در برگیرنده خصوصیات زیر باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد