ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند عواملی که بر روی رضایت از شغل مؤثر می باشد عوامل مختلف شغلی می‌باشند که در ارتباط با آنها اظهارنظرهای مختلفی شده می باشد
کازمایر(۱۳۷۰)اظهار می‌دارد که رضایت از شغل و علاقمندی به کار تنها از طریق در نظر داشتن عوامل انگیزشی امکان‌پذیر می باشد.(ص۷۰) مانند عواملی که در انگیزش افراد بسیار از آنها نام برده می گردد«تشویق» و تنبیه می باشد .
تشویق و پاداش مجموعه یا بخشی از عواملی می باشد که احتمال تکرار یک رفتار پسندیده را افزایش می‌دهد و تنبیه نوعی آموزش می باشد که هدف آن بهبود در رفتار می‌باشد. و نیز سرزنش فرد برای جلوگیری از کاری در جهت بهتر ساختن آن می باشد. پس تشویق عامل انگیزنده قوی و نیروی محرکه سازمان می باشد و تنبیه بجا و به‌موقع نیز موجب بازداشتن فرد از کردار و رفتار ناخوشایند غیر صحیح می باشد. ساده‌ترین الگوی انگیزش را روانشناسان الگوی محرک و پاسخ نام گذاشته‌اند و بدین ترتیب می باشد که در برابر هر پیشامدی موجود زنده واکنشی از خود نشان می‌دهد.
پاداش سبب می گردد که رفتار قبلی مجدداً بروز کند به این جهت می‌توان وسیله مهمی برای انجام کارهای مورد نظر مدیریت سازمان باشد.(علوی۱۳۶۸ )                                                                                                .
وقتی‌که فرد در یک سازمان به کار اشتغال می‌ورزد و نیروی خود را برای ارائه خدمت یا تولید محصول صرف می‌نماید و پیش روی انتظار دارد که سازمان این صرف وقت و نیرو را جبران نماید. انگیزه‌ها همان امکانات مادی و معنوی هستند که به فرد داده می شوند تا رفتار او را در جهت خاصی هدایت نمایند.
این عوامل بایستی برای فرد از اهمیت و ارزش برخوردار باشد.(ساعتچی۱۳۶۹ ص۴۲۹) ایجاد جاذبه برای پیوستن فرد به سازمان و حفظ او در سازمان و وادار ساختن وی به عملکرد قابل اعتماد یا اخذ تصمیمات خلاق و بدیع پاداش‌های گوناگون را طلب می کند. صرف وقت و مهارت‌های خلاق فرد با آن چیز که سازمان به او می‌دهد مبادله می گردد.
قدردانی وتشکر از تلاشهای فرد، قوی‌ترین فعالیتی می باشد که می‌تواند در پرورش نیروی انسانی به‌کار رود.(رضائیان۱۳۷۴ ص۲۹۴).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد