شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

ارزیابی نهایی

در این مرحله بر اساس امتیاز خود ارزیابی دستگاه، نتایج نظارت صاحب نظران و کارشناسان و مطالعه مستندات و سوابق گزارش های ادواری ارائه شده از سوی دستگاه ها و گزارشات و نتایج اقدامات سازمان‎های نظارتی و نتایج افکارسنجی از مردم با در نظر داشتن ضریب هر شاخص و مقایسه آن با استاندارد تعیین شده در مرحله سوم در کمسیون تلفیق ارزیابی دستگاه مورد مطالعه قرار گرفته و امتیاز نهایی هر شاخص و در نهایت امتیاز دستگاه مشخص می گردد. این کمیسیون متشکل از نماینده دستگاه ارزیابی شونده، نماینده دفتر سنجشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرتبط با دستگاه ارزیابی شونده، نماینده معاونت توسعه مدیریت و صنایع انسانی، مدیر کل یا معاون و کارشناس (مسئول ارزیابی دستگاه) دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد(راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی، 57).

شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه ها و کوشش در راستای بهبود عملکرد آنها مانند اهداف نظام ارزیابی عملکرد می باشد. پس از تعیین اندازه ارزیابی عملکرد دستگاه در مرحله پنجم، تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد هر دستگاه در قالب گزارش تفضیلی فعالیت آنها بر اساس اقدام های مثبت و موفقی که صورت گرفته، اقدام هایی که بایستی انجام گردد اما انجام نشده و پیشنهادهای لازم به تفکیک محورهای ارزیابی عملکرد، با بهره گیری از روشSWOT  نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای دستگاه ارزیابی شونده مشخص و در نهایت پیشنهادات اصلاحی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت دستگاه ارائه می گردد. ادامه این طریقه منجر به اصلاح و بهبود عملکرد دستگاهها، ارتقای بهره وری و نهایتا افزایش کارآمدی نظام اجرایی کشور می گردد(راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، 57).

2-6 رویکرد های اندازه گیری عملکرد

در سنجش عملکرد دو رویکرد عمده هست: عینی و ذهنی و هر دو رویکرد دارای محاسن و معایب خاص خود هستند (آلن و دیگران[1]، 2008). مقیاس های عینی بیشتر واقعی هستند، اما از نظر قلمرو پوششی محدود به داده های مالی هستند و دیگر ابعاد سازمانی را تبیین نمی کنند. از طرف دیگر، مقیاس های ذهنی کمتر واقع گرا هستند، اما توصیف غنی از اثربخشی سازمان ارائه می کنند.

[1] Allen et al., 2008

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد