ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

2دانش کانونی و دانش ضمنی:

در مرکز هر نوع مباحثه‌ای، در هر حال، مفاهیم دانش کانونی[1]ودانش ضمنی[2] وجود دارند. اسویبی با ذکر اثری از مایکل پولانی[3] یکی از نظریه پردازان برجسته مدیریت دانش و مولف کتاب معروف دانش بشر[4]دانش کانونی را به عنوان دانش در خصوص هدف یا پدیده‌ای که در مد نظرو توجه کانونی قرار دارد(یا دارای منافع اشکار می باشد) تعریف می کند. دانش ضمنی دانشی می باشد ابزاری برای مدیریت یا بهبود آن چیز که در کانون توجه قرار دارد. از دو نوع دانش مورد بحث دانش ضمنی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. برای نمونه، اگر اطلاعات معینی نمایانگر دانش کانونی باشد، نحوه درک آن اطلاعات وبه کارگیری آن بستگی به دانش ضمنی فرد دارد. بنا به گفته اسو یبی، هر نوع دانش یا ضمنی می باشد یا ریشه در دانش ضمنی دارد.

اسویبی تصریح می کند که دانش کانونی ودانش ضمنی مکمل یکدیگرند.دانش ضمنی به عنوان دانش زمینه کارکرد دارد، دانشی که کمک می کند کاری که مورد نظر وتوجه می باشد محقق گردد. آن چیز که ضمنی می باشد از موقعیتی به جایگاه دیگر فرق می کند. وی اقدام خواندن را مثال می‌‌آورد که درآن کلمات و قوانین زبان شناختی به عنوان دانش کمکی ضمنی اقدام می‌کنندواین امر معنی متن (کانون توجه) را روشن می‌سازد. بشر ماشین دانش می باشد که همواره از دانش ضمنی به دانش کانونی تغییر موضع می‌دهد تا دانش قدیمی و شناخته شده را با دانش جدید و پیش بینی نشده بیامیزد. در دنیای سازمان، این فرایند یکی از راههایی می باشد که سازمانها داراییهای دانشی خود را افزایش می‌دهند.(لطیفی، 1386)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای اهداف مدیریت دانش سرمایه بشری از سه نوع دانش تشکیل می گردد: دانش تاکتیک(دانش ضمنی)، دانش تلویحی، دانش تشریحی. اولین نوع دانش یعنی، «دانش ضمنی» دانشی می باشد که در مرتبه نیمه آگاهانه واقع شده می باشد. از این روتوضیح آن برای دیگران کاری دشوار می باشد. دومین نوع دانش یعنی، «دانش تلویحی» را همانند دانش ضمنی به گونه خاص متخصصان کنترل می‌کنند. البته، بر خلاف دانش ضمنی دانش تلویحی را متخصصان می  توانند طی یک فرایند مهندسی دانش اظهار کنند. سومین نوع دانش، «دانش تشریحی» می باشد که می‌توان راحت از طریق ارتباط گفتاری یا نوشتاری از یک فرد کار آزموده به فرد دیگری انتقال داد.(انصاری، 1386)

 

 

4-1-2 به کارگیری دانش:

یادگیری نتیجه یکپارچگی دانش می باشد و خود یک مهارت شخصی به حسا ب می‌آید. در حقیقت، نوع خاصی ازفرادانش[5]– یعنی دانش درمورد دانش- برای یکپارچگی دانش لازم می باشد. خوشبختانه، همه می توانند این فرا دانش را بدون این که نیازی به دانستن جزئیات آن باشد به دست آورند. فرادانش یک مفهوم آکادمیک صرف نیست: یکپارچگی دانش و فرادانش تأثیر مهمی در مدیریت دانش اعمال می کند.

[1] Focal knowledge

[2] Tacit knowledge

[3] Micheael polanyi

[4] human knowledge

[5] Meta knowledge

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد