عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

تعریف عملیاتی: تصویر برند نیز با در نظر داشتن مولفه هایی همچون پیشرو بودن در بازار و تجربه و مشتری محوری از طریق سوالات 19 الی 20 مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد.

 

1-8-7) آشنایی با برند

تعریف نظری: آشنایی با برند، مجموعه ای از تجربیات مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با برند محصولات و خدمات که توسط مصرف کننده از طریق دیدن تبلیغات، تعامل با نمایندگان فروش، آزمایش ومصرف محصول و. . . بدست می آید. (Tam,2008)

تعریف عملیاتی: آشنایی با برند در شرایط تصمیم گیری با درگیری های مختلف کاملا موثر بوده و سنجش آن در شکل گیری و استحکام پیوند برند در وجه برند کاملا متمایز می باشد. از این رو این عامل از طریق پاسخ به سوالات 21 الی 23 اندازه گیری شده می باشد.

 

  • متغیر وابسته

 

1-7-8) اعتبار کلی برند

تعریف نظری: انجمن علمی بازاریابی، 1989، اعتبار کلی  برند را این گونه تعریف نمود: ارزش افزودهای که به واسطه نام در بازار از طریق حاشیه سود بهتر یا سهم بازار برای محصول ایجاد می گردد. این ارزش افزوده به وسیله مشتریان و سایر اعضای کانال می تواند به عنوان دارایی مالی و مجموعهای از روابط و رفتارهای مطلوب تلقی گردد. ( Yasin. , 2007).

تعریف عملیاتی :  اعتبار کلی برند از طریق سنجش دیدگاه مصرف کننده درمقایسه با سایر برند ها هنگام خرید و همچینین حس و جایگاه ارزش برند در ذهن خریدار از طریق سوالات 23 الی 25 سنجیده شده می باشد.

 

1-8)قلمرو پژوهش

1-8-1) قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه بازاریابی قرار دارد و در زمینه آن عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

1-8-2) قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش استان گیلان میباشد.

 

1-8-3) قلمرو زمانی

اطلاعات میدانی این پژوهش در نیمه اول  سال 1392 گردآوری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

  • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

  • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
  • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد