ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

آثار وجود رضایت شغلی

آگاهی از نتایج مهم رضایت از شغل به اندازه شناخت آن چیز که موجب رضایت می گردد، اهمیت دارد.این نتایج عبارت می باشد از:

الف – رضایت و ترک خدمت

رضایت از شغل و ترک خدمت با یکدیگر ارتباط دارند.وروم[1]پی برد که دامنه همبستگی بین این دو متغیر در مطالعه های گوناگون، از 25% – تا 42% – می باشد.سپس پورتر و استیرز در پانزده مطالعه، پی بردند که همبستگی میان رضایت و ترک خدمت 25% – می باشد(محمدزاده و مهروژان ،1375).بازنگران قرن اخیر، که به مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و رها کردن شغل پرداخته اند، گزارش می دهند که بین این دو یک ارتباط منفی مستقر می باشد; یعنی اگر کارکنان از شغل خود راضی باشند، کار خود را رها نخواهند نمود و اگر از شغل خود راضی نباشند، به رها کردن شغل خود مبادرت می ورزند.لاک در سال 1976 نیز گزارش تقریبا مشابهی ارائه داد.

ب – رضایت از شغل و غیبت از کار

شواهد نشان می دهد که ارتباط ای معتدل و معکوس بین رضایت از شغل و غیبت کارکنان از محل کار خود هست.وروم در چندین مطالعه نشان داد که دامنه همبستگی از 14% – تا 38% – می باشد.این مطالعه مورد تایید پورتر و استیرز و دیگران نیز قرار گرفت.

ج – رضایت و عملکرد

یکی از بحث انگیزترین مباحث در زمینه رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد می باشد.سه نظریه در این باره ارائه شده می باشد:

1.رضایت موجب عملکرد می گردد;

2.عملکرد موجب رضایت می گردد;

3.پاداش، بین عملکرد و رضایت به عنوان واسطه اقدام می کند;

[1]V. H. Vroom

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد