ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

چگونگی غنی سازی شغل

یک شغل را می توان از طریق تنوع بخشیدن و همچنین موارد زیر غنی ساخت :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. به کارکنان بایستی در تصمیم گیری درمورد ی مسائلی نظیر روش انجام کار، مراحل و ترتیب انجام کار آزادی اقدام بیشتری اعطا نمود یا به آنها اجازه داد درمورد پذیرش یا رد موضوعات مهم تصمیم گیری نمایند
  2. اعطای مسئولیت پذیری فردی به کارکنان در ایفای تأثیر ها و وظایف خود
  3. انجام مراحلی جهت اطمینان از اینکه افراد بتوانند نظاره نمایند که چگونه وظایف و کارشان در تولید محصول و ایجاد رفاه برای موسسه تاثیر مثبت دارد
  4. دادن بازخور به عملکرد شغلی برتر کارکنان قبل از اطلاع سرپرستان آنان
  5. درگیر ساختن کارکنان با تجزیه تحلیل و تغییر جنبه های فیزیکی محیط کار نظیر شکل ظاهری اداره یا کارخانه، دما ، نور ، نظافت و….

پس در یک شغل غنی شده کارمند همه موانع را می شناسد ، استاندارد کیفیت که بایستی بر آورده سازد و طرح های چهارچوب کاری را می شناسد ، دستوراتی که از طریق آن وظایف مختلفی به او محول می گردد و نیز زمانی که بایستی به هر یک اختصاص دهد رانیز می شناسد . او خود را مسئولیت پذیر می داند، رویاروی موانع قرار می گیرد و برای تولید کار با کیفیت لزوما کوشش می کند .

و او تا قانع نشود که استاندارد ها را بر آورده ساخته هیچگاه کارش را برای قضاوت به دیگران محول نمی سازد یا اگر کار لزوما گروهی باشد ، گروه، خود، ما در جهت کنترل نتایج برنامه ریزی نموده و مساعدت می نماید(صالحی امین،1389).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد