ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

1روش های تحلیل نسبت

روش های تحلیل نسبت عبارت اند از:(کازوئو و دیگران، 1995)

  • روش طریقه؛
  • روش درصد؛
  • روش مقایسه؛
  • روش شاخص؛

 

2-11-1-1روش طریقه

در این روش با در نظر گرفتن یک نسبت به عنوان سال پایه، با داده های سال های بعد نسبت هایی ساخته و با نسبت پایه مقایسه می گردد و به این طریق تحول یا نرخ رشد نشان داده می گردد. به عنوان مثال اگر اندازه فروش در سال پایه 100 در نطر گرفته گردد و سپس داده های مربوط به سال های بعد به صورت درصدی از این سال پایه اظهار گردد، تحول یا نرخ رشد فروش را می توان بیان نمود.

2-11-1-2روش درصد

در این روش اجزای مختلف یک مجموعه به صورت درصدی از یک عدد کل در نظر گرفته می گردد. مثلا اجزای تراز نامه به صورتی نشان داده می شوند که هر کدام درصدی از کل دارایی یا کل اعتبارات و سرمایه خالص سهامداران (دارایی خاص) را تشکیل می دهند و اجزای مندرج در صورت حساب درآمد، هر کدام درصدی از کل فروش را نشان می دهند. وقتی رقم هر جزء به صورت درصد اظهار می گردد، سهم هر جزء در رقم کل به روشنی  مشخص می گردد و به این وسیله اطلاعات مهمی برای ارزیابی نتایج اقتصادی و وضعیت مالی موسسه به دست می آید.

 

2-11-1-3روش مقایسه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش مقایسه نسبت بین دو جزء مربوط به هم را نشان می دهد. این نسبت ها را می توان به ایستا و پویا تقسیم نمود. نسبت ایستا، نسبتی می باشد که نسبت بین دو جزء را در یک تاریخ معین نشان می دهد. نمونه آن نسبت بین دو جزء منعکس در ترازنامه می باشد. نسبت های معمول ایستا عبارتند از: نسبت جاری، نسبت نقدینگی، نسبت دارایی ثابت به سرمایه سهامداران، نسبت دارایی ثابت به سرمایه تخصیص یافته، نسبت قرض و نسبت سرمایه سهامداران.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد