عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

قلمرو پژوهش

محدوده ای که پژوهش از زوایای موضوعی ، مکانی ، زمانی مشخص که به تبیین ذیل می باشد.

3-3 قلمرو موضوعی پژوهش

مطالعه وارزیابی وضعیت مدیریت دانش ورابطه آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش) موضوع این پژوهش می باشد.

4-3 قلمرو زمانی

دوره زمانی این پژوهش مربوط به سال 1392 می باشد.

5-3 قلمرو مکانی

شناخت از مکانی که پژوهش در آن انجام می شود در قضاوت خواننده نسبت به دستاوردهای پژوهش تاثیر بسزایی دارد. با ایجاد شناخت در خواننده نسبت به مکانی که پژوهش در آن انجام می شود ، این شرایط فراهم می گردد تا او بتواند روش های انجام کار، آزمودنی ها ، نتایج و تعمیم ها را در بستر خود مورد توجه قرار دهد واز این طریق آگاهی بیشتری نسبت به پژوهش پیداکند (خاکی  ، 1386) . قلمروی مکانی این پژوهش گمرک جزیره کیش می باشد.

6-3 جامعه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند یکجا در نظر گرفته می شوند و آن را با نماد N نشان می دهند. به بیانی دیگر ، جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی می باشد که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می گردد. مقصد تمامی آزمون فرضیه ها بر اساس آماره ها و ویژگیهای نمونه آماری ، جامعه آماری می باشد که در هر پژوهش قصد داریم تا نتایج را از نمونه به جامعه آماری تعمیم دهیم.(آذر ومومنی ، 1386 )

جامعه آماری این پژوهش کارکنان گمرک جزیره کیش میباشد. که با در نظر داشتن مطالعه های انجام شده تعداد کل پرسنل 70 نفر می باشد که هر هفتاد نفر به علت محدود بودن همه جامعه  اماری به عنوان نمونه انتخاب شدند اما متاسفانه 20 پرسشنامه برگشت داده نشد.

 

 

7-3 نوع پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه پژوهش در گام اول به توصیف شرایط موجود مولفه‌های مدیریت دانش واثربخشی سازمانی پرداخته می باشد، مطالعه‌ای توصیفی می باشد. همچنین این پژوهش به دنبال مشخص کردن و مطالعه ارتباط بین وضعیت مدیریت دانش  و اثربخشی سازمانی بود، که بر همین اساس در گروه مطالعات تحلیلی قرار می‌گیرد وبه دلیل اینکه داده‌های این پژوهش در یک مقطع زمانی خاص گردآوری شده‌اند، مطالعه‌ ای مقطعی (cross sectional) به شمار می رود. پژوهش حاضر که به مطالعه ارتباط بین وضعیت مدیریت دانش  و اثربخشی سازمانی در  گمرک جزیره کیش پرداخته می باشد با بهره‌گیری از فنون جمع آوری اطلاعات مانند پرسشنامه، اقدام به جمع اوری و تحلیل نمونه ‌اماری وجواب به پرسشها و تعمیم نتایج به جامعه آماری بدون هیچ گونه دخالت محقق گردید.

8-3 ابزارجمع آوری داده های  پژوهش:

برای تدوین مبانی نظری از مطالعات کتابخانه‌ای، اینترنت و مقاله بهره گیری شده می باشد وبرای داده‌ها مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها از پرسشنامه‌ها بهره گرفته شده می باشد. پرسشنامه مهمترین ابزار وتکنیک جهت تنظیم و تحلیل داده ها می باشد. پس در پژوهش حاضر ابزار اصلی سنجش پرسشنامه‌ای می باشد که یکی از ابزار رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیقی می‌باشد. پرسشنامه مجموعه‌ای از سوالات می باشد که افراد نمونه پاسخ لازم را بدانها می دهند واین پاسخ‌ها داده‌های مورد نیاز پژوهشگررا تشکیل می‌دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد