تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

موانع تحقق عدالت در سازمان

موانع تحقق عدالت در سازمان عبارتند از: تعریف نشدن اهداف و استراتژی­ها بر محور عدالت ، محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه ، فناوری و عدالت سازمانی، اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن، ساخت قدرت و کنترل و عدالت سازمانی و  فرهنگ و زبان ( صادقی؛1390 ).

 

تعریف نشدن اهداف و استراتژی­ها بر محور عدالت

اگر اهداف مادی بدون هیچ پیش شرط یا الزامی تعریف شوند مدیریت سازمان برای نیل به آنها بسیار ساده تر از هنگامی می باشد که تحقق اهداف مشروط به رعایت رویه­های عادلانه باشد. زیرا “از ظلم نتوان به عدالت رسید”

پس بایستی در رسالتنامه هدفنامه و تبیین خط­مشیها و تصمیمات سازمان تصریح گردد که:

“هرگونه کوشش برای نایل ساختن سازمان به اهدافش بایستی عادلانه و منصفانه باشد”

پس اگر طریق تحقق اهداف به صورتی غیر عادلانه ترسیم گردد ناگزیر بیشترین وجوه همت و کوشش­های سازمانی معطوف به بی عدالتی خواهند بود. در واقع حتی اگر اهداف عادلانه نیز با بی عدالتی کسب شوند رفتارهایی در سازمان شایع و جاری می شوند که مستمراً عدالت را تخطئه می کنند. بدین ترتیب اهداف،  استراتژی­ها، خط مشی­ها و برنامه­ها ضمن اثرگذاری بر فراگرد و طریقه طراحی ساختار سازمان به رفتارهای آن نیز سمت و سو می دهند.

محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه

آثار محیط گاهی به گونه غیر مستقیم (از طریق تحولات ساختاری) و گاهی به گونه مستقیم بر طریقه تحقق عدالت تأثیر می گذارند؛ برای مثال هنگامی که سطح حقوق و دستمزد به تبع عرضه و تقاضا در بازار پایین می آید، اندکی افزایش حقوق کارکنان نسبت به بازار موجب رضایت خاطر آنان می گردد، در حالی که ممکن می باشد این حقوق کفاف زندگی آنها را ندهد. قابل تأمل می باشد در رویکرد حق مدار به عدالت سازمانی حقوق یک شیفت کار صادقانه بایستی به رفع نیازهای زندگی کارکنان و تامین حداقل معیشت آنان بیانجامد(پورعزت و قلی پور؛1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد