تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

فرهنگ و زبان

هرچه زبان و فرهنگ یک جامعه عدالت پذیرتر باشد، احتمال توسعه رفتارهای عادلانه در آن افزایش می یابد. اگر در سازمان از واژگان معرف متمایل به عدالت بیشتر بهره گیری گردد و انتظارات افراد از همدیگر و از مسئولان سازمان شفافتر و صریحتر و مبتنی بر عدالت و جلوه های گوناگون آن اظهار گردد احتمال بروز رفتارهای عادلانه و تصویب قوانین و مقررات عادلانه افزایش می یابد. ضمن اینکه کارکنان و به گونه کلی جمعیت شکل دهنده سازمان از اقتدار زبانشناختی بیشتری برخوردار باشند احتمال توسعه و تسری رفتارهای مودبانه­تر و عادلانه­تر افزایش می یابد(صادقی؛1390).

با در نظر داشتن آن چیز که که تا کنون ذکر گردید، ملاحظه گردید که ساختار (عوامل شکل دهنده آن و عوامل الزام آور آن) بر طریقه توسعه عدالت (در همه جنبه های توزیعی، رویه ای، مراوده ای، اطلاعاتی، احساسی، نظاره­ای و زبانشناختی) تأثیر دارد ؛ اما ماهیت این تأثیر ، شدت و ضعف آن، و مراتب آن مبهم بوده، به دقت قابل تعریف و پیش بینی نیست (شکل 2-2) از این رو پژوهشگران ترجیح دادند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد