ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

مفهوم سازی رهبری معنوی در محیط کاری

مفهوم اساسی رهبری معنوی در محیط کار معنابخشی به کار و در امتداد آن معنابخشی به زندگی فردی و اجتماعی کارکنان می باشد. از این روست که کارکنان بایستی خود را جزئی از یک کل بدانند و وجود خود را برای رسیدن به اهداف سازمان لازم ببینند.

ففر[1](2003) چهار بعد اساسی را که افراد در محیط کاری به دنبال آن هستند را به صورت زیر اظهار می کند که می­توان با در نظر داشتن آن به مفهوم سازی رهبری معنوی در محیط کار تصریح نمود:

 1. کار جالب که زمینه یادگیری، توسعه و حس داشتن صلاحیت و شایستگی را برای آنان فراهم می‌آورد.
 2. کار بامعنا که به فرد حس هدفمندی می­بخشد.
 3. احساس ارتباط و روابط اجتماعی مثبت با همکارانش
 4. توانایی زندگی به صورت یکپارچه و مکمل به گونه­ای که تأثیر کاری فرد، با دیگر تأثیر­های او و با ماهیت و طبیعت وجودی­اش در تضاد نباشد.

با در نظر داشتن چهار بعد بالا می­توان به کاری که توسط  (Miliman et.al, 2003)برای مفهوم­سازی رهبری معنوی و تحقق معنویت صورت پذیرفته تصریح نمود. آن‌ها برای پژوهش خود سه بعد از هفت بعد تحقق معنویت در سازمان‌ها را که  (Ashmos and Duchon, 2000‌) برای سنجش  مطرح کرده بودند، انتخاب کردند. این سه بعد متناظر با سه سطح فردی، گروهی و سازمانی می­باشد. و عبارتند از: کار با معنا در سطح فردی، احساس همبستگی در سطح گروهی، و همسویی با ارزش های سازمان در سطح سازمانی. شکل زیر این مفهوم سازی را نمایش می­دهد.

[1]– fefer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

 • آیا بین ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران ارتباط معناداری هست؟

سوالات فرعی:

 • آیا بین چشم انداز و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین عشق به همنوعان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا بین امید و ایمان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین عضو بودن و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین معناداری و هویت و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین بازخورد عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  با فرمت ورد