عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

چرا مدیریت دانش؟

به علت های زیر موضوع مدیریت دانش برای شرکتها و سازمانهاضروری ومهم به نظر می اید.

  • اهداف دانش ندرتا تدوین می گردد:

در بیشتر شرکتها، هنوز به هنگام تدوین اهداف، چه در سطح تجویزی و راهبردی وچه در سطح عملیاتی، جنبه دانش سازمان نادیده گرفته می گردد.بیانیه‌های چشم‌انداز و رسالت که بایستی در بردارنده‌‌‌‌ی مبانی اهداف تجویزی باشند،اکثرا با اطلاعاتی راجع به عملکرد بازار، عوامل سازمانی ومالی، اهداف مدیریت و استخدام، و جهت‌دهی راهبردی فعالیتهای تجاری پر می شوند.

  • فقدان اهداف راهبردی دانش:

اهداف سطوح استراتژی شرکت و استراتژی تجاری، معمولا با بازار و رقابت در ارتباط‌اند،آنها اغلب مشخص می‌کنند که به کدام بازارها بایستی اولویت داد، و در آن بازارها چه جایگاه‌های مطلوبی هست. آن‌ها همچنین ممکن می باشد خدمات تولیداتی را که برای جلب مشتری مورد نیازند، فهرست می‌کنند. اما مشخص نمی‌کنند که چه حوزه هایی از دانش بایستی توسعه یابند. اهداف عملیاتی معمولا از اهداف تجویزی وراهبردی مشتق می شوند، پس محتوی دانش آنها در کل، عالی نیست.(حسینی خواه، 1386)

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

15-1-2  عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش:

در ارتباط با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تحقیقات بسیاری انجام شده می باشد. معمولا اولین گام جهت اجرای یک سیستم، شناخت عوامل کلیدی موفقیت آن سیستم می باشد. در طراحی و اجرای مدیریت دانش در سازمانها نیز عواملی وجود دارند کهنقش مهم و حیاتی‌تری ر‌ا نسبت به سایر عوامل اعمال می‌کنند. عوامل کلیدی موفقیت به سازمانها کمک می کند تا با تمرکز قوا حول محورهای اصلی، طریقه اجرای سیستم مورد نظر تسهیل وتسریع گردیدهو از اتلاف منابع جلوگیری گردد.روکات(1979)، عوامل کلیدی موفقیت را شامل تعداد محدودی از حوزه‌ها می‌داند که نتایج رضایت بخش آنها، عملکرد رقابتی موفقیت امیز را برای فرد، واحد، گروه یا سازمان تضمین کرده و به تعبیری ایجاد ارزش نماید. از این رو شناخت عوامل کلیدی موفقیت برای مدیریت دانش نیز یکی از اولین گامهای پژوهش در حوزه خواهد بود.ماتی(2004)، اظهار داشته می باشد که عوانل کلیدی موفقیت اجرای مدیریت دانش در سازمانها عبارتند از فرهنگ، سازمان،راهبرد، سامانه‌های مدیریت دانش و زیر ساخت IT، فرایندها و اقدانات موثر وسیستماتیک.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد