عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

2تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش:

همه‌فرایندهای‌مدیریت‌دانش‌دارای‌ارتباط‌کاملا‌نزدیکی‌هستند.

1-  شناسایی دانش: چگونه می‌توانیم به شفاعت درونی وبیرونی دانش موجود برسیم؟ 

شناسایی دانش[1] :

شناسایی دانش بیرونی به معنی توصیف وتحلیل محیط دانش شرکت می باشد.اکنون به گونه شگفت‌انگیزی، شمار زیادی از شرکت‌ها در تهیه تصویری کلی از مهارت‌ها اطلاعات و داده‌های درونی وبیرونی خود دچار مشکل‌اند. این عدم شفافیت به ناکارآمدی تصمیمات غیر رسمی و دوباره کاری منجر می گردد. پس مدیریت اثربخش دانش بایستی شفافیت کافی درونی وبیرونی را تضمین کند، وبه کارکنان کمک کند تا آن چیز که را که نیاز دارند بیابند.

2- کسب دانش: چه نوع تخصصهایی را ما بایستی از خارج تهیه کنیم؟

اکتساب دانش[2]:

شرکتها بخش مهمی از دانش خود را از منابع بیرونی وارد می‌سازند. روابط با مشتریان، تهیه کنندگان، رقبا و شرکا در کارهای جمعی، پتانسیل چشمگیری در تهیه دانش دارد- پتانسیلی که ندرتا به گونه کامل مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.شرکتها می‌توانند دانشی را که خود قادر به توسعه آن نیستند از متخصصان یا دیگر شرکتها‌ی مبتکر بخرند.

 

 

 

3-  توسعه دانش[3]: چگونه می‌توانیم تخصص جدید بسازیم؟

توسعه دانش:

توسعه دانش عنصری بنیادی می باشد که اکتساب دانش را تکمیل می کند. بر مهارتها وتولیدات جدید، ایده‌های بهتر وفرایندکارآمدتر تمرکز دارد. توسعه دانش در بردارنده‌ی همه‌ی کوشش‌های مدیریتی می باشد که آگاهانه بر تولید توانایی‌هایی تمرکز دارند که هنوز در درون سازمان ارائه نشده‌اند یا حتی هنوز در درون یا بیرون آن .جود ندارد. به گونه معمول، توسعه دانش در بخش پژوهش در بازار شرکت یا در بخش پژوهش و توسعه آن صورت می‌گیرد، اما دانش مهم می‌تواند از دیگر بخشهای سازمان هم سرچشمه بگیرد. در این عنصر بنیادی، شیوه‌های معمول شرکت در پرداختن به ایده‌های جدید و بهره‌گیری از خلاقیت کارکنانش را می‌آزماییم. وقتی که از دیدگاه مدیریت دانش مطالعه کنیم، حتی فعالیتهایی که قبلا صرفا به عنوان فرآیندهای تولید تلقی می شوند، می‌توانند تحلیل و بهینه‌سازی شوندتا دانش به بار بنشیند.

[1] Knowledge identification

[2] Knowledge acquisition

[3] Knowledge development

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد