عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 اهمیت این موضوع برای محققان مدیریت از سال 1990 روشن می­گردد به طوری که مقالات ارائه شده در این حوزه طی این سال­ها طریقه رو به رشدی را داشته می باشد. واژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ[1] ‌در سال 1987 مطرح گردید به نظر گرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط می باشد. در واقع این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر تأثیر انصاف در محیط کاری به کار می­برد.به تعبیری دیگر این نظریه احساس افراد را درمورد منصفانه بودن نحوه رفتار با خودشان و دیگران طبقه بندی و تشریح می­کند.احساسی که برای اثربخشی عملکرد سازمان­ها و رضایت افراد در سازمان­ها لازم است. کروپانزانو[2] عدالت سازمانی را به مثابه یک جستار روان­شناتی که روی ادراک از انصاف در محیط کاری تأکید دارد در نظر می­گیرد.در آغاز در خصوص عدالت سازمانی دو توجه غالب وجود داشته که مفهوم عدالت را مورد تأکید قرار می­داد: عدالت توزیعی که بر ستاده­ها تمرکز داشت و عدالت رویه­ای که بر کنترل فراگرد تأکید می­نمود. در واقع مبحث عدالت یک موضوع غالب و درخور توجه در عرصه­ی زندگی سازمانی می باشد. گواه این مدعی صحبت­ها و مذاکرات و پرسش­های کارکنان در خصوص مناسب بودن ستاده­ها و دریافتی­هایشان(عدالت توزیعی) و همچنین صحیح و منصفانه بودن رویه­های تصمیم گیری مدیران جهت حصول به این ستاده­ها (عدالت رویه­ای) در سطح سازمان می باشد. بدین ترتیب نظریه پردازان عدالت توزیعی را تقریباً معادل منافع اقتصادی و عدالت رویه­ای را معادل منافع اجتماعی در نظر می­گرفتند؛ اما مطالعات بعدی نشان داد که ترکیب این دو موجب درک بهتر مقوله عدالت می­گردد. تحقیقات بایز و مواگ[3] حاکی از آن بود که یک بعد دیگر از عدالت نیز هست. آنان این بعد را عدالت مراوده­ای نامیدند و اظهار داشتند که این بعد به انصاف ادراک شده از ارتباطات بین شخصی مرتبط با رویه­های سازمانی تصریح دارد.عدالت سازمانی به گونه گسترده­ای در رشته­های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته می باشد. تحقیقات نشان داده­اند که فرایندهای عدالت تأثیر مهمی را در سازمان اعمال می­کنن

[1] -Green Berg

[2] -Kroupanzano

[3] -Bays & Moag

ابعاد عدالت سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانگونه که اظهار گردید عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار می باشد که خود به شناسایی چهار جزء متفاوت از عدالت در سازمان، یعنی عدالت توزیعی، رویه­ای ، مراوده­ای و اطلاعاتی منجر گردیده می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
  • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد