ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

طرح ریزی شغل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

راه یا شیوه ای که کار ها در هم آمیخته می شودتا مشاغل فردی به وجودآید بر عملکرد و رضایت شغلی اثر گذار می باشد.
2-2-2-تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار :1-تئوریاسنادیکار:
ترنز و لارنس انواع مختلف شغل را بر اندازه رضایت و غیبت مطالعه کردند. کارکنان مشاغلی را ترجیح می دهند که پیچیده چالشگر و هماورد طلب باشند. هرچقدر شغل پیچیده تر باشد غیبت کارکنان کاهش می یابد اما در مورد رضایت شغلی پژوهش نتوانست یک ارتباط کلی را نشان دهد.
2-اهمیت تئوری اسنادی:

  1. ثابت کردند که کارکنان سازمان ها به مشاغل گوناگون واکنش های متفاوتی نشان می دهند.
  2. مجموعهایازویژگیهایشغلیرابر شمردند که کارها بر اساس آنها ارزیابی می گردد.
  3. به نیازها و اختلافات فردی جهت نشان دادنوبهواکنشهایمختلف در برابر شغل های متفاوت توجه کردند.

3-الگویویژگیهایشغلی:

ریچاردهاکمنوگرگالدهام توانستنداینالگوراارائهکنند.
اگر فرد احساس شدید نسبت به رشد و خود شکوفایی داشته باشد نسبتبهسایر همکاران حالتهای روانی بهتری را تجربه می ‌کند و واکنشها ی مثبت تری را نشان می دهد. (رابینز،1385).
4-الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی:
در این الگو چنین استدلال می گردد که کارکنان توجه ها و رفتار هایی را می پذیرند که که بتوانند نسبت به آثار اجتماعی واکنش نشان دهند. واکنش افراد به کار و شغل به پنداشت و برداشت آنها بستگیدارد.

2-2-3-طرح ریزی مجدد شغل:
به سه طریق مدیر می تواند شغل را تغییر دهد یا مجددا طرح ریزی کند:

1-گردش کار :زمانی که کار کسالت آور و هماورد طلب نباشد می توان کارگر را به شغل دیگری منتقل نمود. 2-توسعه شغلی:بسط و گسترش وظایف به صورت افقی جهت افزایش تعداد و گوناگونی کارها یا وظایف یکفرد
3-غنی سازی شغل:به مواردی اطلاق می گردد که کارها و وظایف افراد در سازمان از نظر عمودی بسط و گسترش می یابد. غنی سازی شغل باعث می گردد که فرد در فرایند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی کارش تأثیر بیشتری اعمال کند و فرد احساس استقلال بیشتری بر کارش دارد. (رابینز،1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد