ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها برای پایان دوره ارزیابی

تعیین معیار عملکرد و مقدار تحقق شاخص به صورت کمی یا کیفی و نرخ رشد عملکرد در سال های گذشته به صورت میانگین و یا میانگین متحرک برای دو یا چند سال گذشته با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پدیده های موثر در نحوه تحقق آن شاخص، استخراج و معین می گردد. در تعیین وضعیت مطلوب، عملکرد شاخص بایستی واقع گرایانه و غیر بلند پروازانه اقدام نمود و توافق واحدهایی که وظیفه انجام و اقدام به آن شاخص را به عهده دارند جلب نمود(راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، 47).

هماگونه که ذکر گردید شاخص های اختصاصی، مختص یک دستگاه می باشد و ارتباط مستقیم با سیاست‎ها، برنامه ها، اهداف و وظایف آن دستگاه دارد. اگر چه شاخص های اختصاصی هر دستگاه با دستگاه دیگر متفاوت می باشد اما در بعضی موارد در دستگاه هایی که وظایف مشابه انجام می دهند، شاخص مشترک در آنها قابل احصاء می باشد. از آنجا که هر دستگاه اجرایی در بعد اختصاصی با سایر دستگاه ها متفاوت و یا دارای مشترکات بسیار کم می باشد، لذا نمی توان به گونه مشخص محورهای بعد اختصاصی را بر کلیه دستگاه ها به گونه یکسان تعریف نمود. لذا در این مجموعه به جای اظهار شاخص های هر دستگاه به ارائه منابع استخراج شاخص های اختصاصی شامل موارد زیر پرداخته ایم:

 • اندازه تحقق سیاست های محوری و جهت گیری کلی برنامه های توسعه در ارتباط با دستگاه اجرایی
 • اندازه تحقق اهداف کمی برنامه های توسعه در ارتباط با دستگاه اجرایی.
 • اندازه تحقق سیاست ها و ماموریت های مهم دولت در ارتباط با دستگاه اجرایی.
 • عملکرد دستگاه در اجرای برنامه های رئیس جمهوری و وزراء در ابتدای تشکیل دولت.
 • اندازه موفقیت در اجرای طرح های عمرانی( راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، ص55)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

 • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
 • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
 • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد