ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM

مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی[1]

فرمول‌بندی مناسب یک مساله تعریف درست تابع هدف و محدودیت‌ها سبب تصمیم‌گیری صحیح توسط تصمیم‌گیرنده می گردد. مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی مدل‌هایی هستند که در آن ها متغیر‌های تصمیم‌گیری در قالب یک تابع هدف که بایستی بیشینه در حالت دستیابی به حداکثر سود یا کمینه در حالت دستیابی به کمترین هزینه گردد، فرموله گردد. مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

1- برنامه‌ریزی ریاضی[2]   2- برنامه‌ریزی عدد صحیح[3]   3- برنامه‌ریزی آرمانی[4]

از کارهایی که در این زمینه انجام گرفته می باشد می توان به چادری و همکارانش ]19[، داس و تیاگی]25[، کارنت و وبر]71[و بوفا و جکسون ]18[، تصریح نمود.

تعدادی از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی که ارائه شده می باشد مانند: پن ]52[، روزنتال و همکارانش ]55[، چادری وهمکارانش]19[ و صدریان و یون]57[ سطح کیفیت، سرویس و زمان تحویل را از قبل مشخص می‌نمایند وبر و کانت ]71[، این مشکل را با بهره گیری از پیچیده تر کردن مساله و با روش‌های محدودیت و وزن دهی و ارائه منحنی‌های مختلف تصمیم‌گیری به تصمیم‌گیرنده و مدیر خرید کمک می‌نماید. وبر و دسایی]74[ تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) را برای ارزیابی تامین‌کنندگانی که انتخاب  شده‌اند ارائه نمودند. دسایی و کارنت و وبر ]75[، برنامه‌ریزی ریاضی و تحلیل پوششی داده‌ها را با هم ترکیب کرده و به خریدار این امکان را دادند که بتواند تامین‌کنندگانی را که انتخاب نشده اند مورد تحلیل و مطالعه قرار دهد. وبر و همکارانش ]73[  و کارپاک و همکارانش ]42[، از برنامه‌ریزی آرمانی جهت کمینه کردن هزینه‌ها، بهینه کردن کیفیت و اطمینان از زمان تحویل زمانی که تامین‌کننده را انتخاب می‌کنند و سفارش ها را بین آنها تقسیم می کنند بهره گیری نموده اند. بعضی از مدل‌های برنامه‌ریزی مانن رزنتال و  همکارانش ]55[، چادری و همکارانش ]19[ ، صدریان و یون ]57[، گانشان و همکارانش]34[، مدل کردن مساله با در نظر گرفتن تخفیف را ارائه نموده اند. بنتون]16[، یک راه حل تجربی برای حل مساله چند شاخصه و با تابع هدف خطی ارائه نمود. در این بین تنها بندر و همکارانش ]15[، بوفا وجکسون]18[ ، دگریو و رودهافت ]29[ همزمان مدیریت موجودی را در انتخاب تامین‌کننده مقصود نمودند. هر چند بندر و همکاران او فرمول  ریاضی آن را ارائه نکردند، اما بوفا و جکسون]18[ فقط مساله تک موردی آنرا حل نمودند. از دیگر کارها در این زمینه کار هنگ و همکارانش]39[  می‌باشد. آن‌ها مدلی را ارائه نمودند که همزمان هم محدودیت‌های تامین‌کنندگان و هم اندازه سفارش مشتریان را در نظر می‌گرفت و هدف آن کسب حداکثر سود خریدار بود.

[1] Matehmatical Programming Models

[2] Mathematical Programming

[3] Mixed Integer Programming

[4] Global Programming

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف فرعی

  • تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در فرایند انتخاب تامین کننده
  • تعیین ویژگی‌ها، مزیت‌ها و معایب تامین‌کنندگان
  • کمک به شرکت جهت افزایش کارایی با انتخاب بهترین تامین‌کننده

                    .مطالعه و مطالعه روش‌ها و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و انتخاب روش یا ترکیب روش‌های مناسب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با بهره گیری ازتکنیک‌های MADM با فرمت ورد