تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 • اصل انصاف ( قانون کمک)

این اصل که اصل جبران نیز به آن کفته می­گردد چنین اظهار می­دارد که مردم انتظار دارند، دریافتی ­هایشان مطابق با کوشش و کوششی که انجام می­دهند و یا موفقیتی که بدست می­آ­ورند باشد. به بیانی دیگر مزایا بایستی متناسب با اندازه مشارکت افراد در سازمان توزیع گردد. اصل این ریشه در تئوری برابری آدامز (1965) دارد که در آن افراد دایماً در حال مقایسه نسبت آوردها و دریافتی­های خود با نسبت آوردها و دریافتی­های دیگران می­باشند (Kilcherist – Block,2012).

 • اصل مساوات (قانون تساوی)

اصل مساوات در توزیع اظهار می­دارد افراد انتظار دارند، بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگی­هایی زیرا توانایی­ها و یا عملکردشان دارای شانس مساوی براب دریافت پیامدها و پاداش باشند.

 

 • اصل نیازها ( قانون نیازها)

اصل توزیعی نیازها چنین اظهار می­دارد که پیامدها بایستی متناسب با نیازهای افراد توزیع گردد. یعنی اینکه هر فردی که نیاز بیشتری به یک پیامد خاص دارد به نسبت از شانس بیشتری برای دریافت آن برخوردار باشد.

مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله­ای را که فرد طی آن عدالت ، پیامدها را ارزیابی می­کند در نظر می­گیرد. به این شکل که:

 • فرد تصمیم می­گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را بهره گیری کند و چگونه به آن وزن بدهد.
 • فرد بر مبنای قانون عدالتی که در نظر گرفته می باشد در مورد اندازه و انواع پیامدهایی که استحقاق آن را دارد تخمین می­زند.
 • فرد با در نظر داشتن قانون مورد نظر پیامدهایی را که مستحق آن بوده می باشد درون یک تخمین نهایی ترکیب می­کند
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • فرد انصاف رعایت شده در پیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آن چیز که واقعاً استحقاق آن را داشته ارزیابی می­کند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

 • سنجش اندازه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش اندازه عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش اندازه عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش اندازه عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 • سنجش بُعد تکریم فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

                       تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین                            اجتماعی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تأثیر فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلانبا فرمت ورد