ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

زمان کاری شناور

مانکاریشناوربهکارکنانخودایناجازهرامی‌دهندکهبرنامهکاریخودرادرعینانطباقبانیازهایآنشرکتبهدستخود وضع کنند. هنگامی که تمامی کارکنان در یک نوبت یکسان کار می‌کنند؛ نتیجه آن، راه بندان، رستوران‌های شلوغ و دشواری در برآورده ساختن نیازهای شخصی مثل مراجعه به بانک یا قرارهای پزشکی خواهد بود. با بهره گیری از زمان کاری شناور، این معضلات به حداقل ممکن می‌رسند و کارکنان احساس می‌کنند که اختیار زندگی آن‌ها بیشتر در دست خودشان می باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ساعات کاری شناور موجب تقلیل علایم غیرمستقیم ناخشنودی شغلی، یعنی کندی در کار، غیبت از کار، و تغییر شغل می گردد(سابینگتون،1379).

2-3-7-تعیین رضایت شغلی:

با در نظر داشتن تعریف رضایت شغلی که توجه کلی فرد نسبت به شغلش می باشد بدیهی می باشد که تعریف مزبور بسیار کلی می باشد اما این تعریف در بطن مفهومی این واژه قرار دارد. لازم به یادآوری می باشد که شغل فرد چیزی بیش از کارهای شخصی زیرا بسته‌بندی کاغذ، در خدمت مشتری بودن و یا رانندگی یک ماشین می باشد. شغل فرد ایجاب می کند که او با همکاران و سرپرستان و رؤسا ارتباط متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملکردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد در شرایط کاری که معمولاً چندان هم مطلوب نیست کار بکند و مسائلی دیگر از این قبیل. این به آن معنی می باشد که ارزیابی فرد درمورد کارش و ابراز رضایت و نارضایتی از آن کار یک نتیجه کلی از مجموعه‌ای از ارکان متفاوتی می باشد که در مجموع شغل وی را تشکیل می‌دهد. پس چگونه ما می‌توانیم چنین مفهومی از رضایت شغلی را اندازه‌گیری کنیم.
دو روش بسیار متداول عبارت می باشد از: سنجش کلی و سنجش تفضیلی که در آن به تعداد زیادی از جنبه‌های شغل هست توجه می گردد. در اجرای روش سنجش کلی از کارگر یا کارمند تنها یک سؤال می گردد و او بایستی با کشیدن دایره‌ای دو اعداد۱ تا۵(که در برابر جمله‌هایی قرار گرفتند) پاسخ دهد. برای نمونه جمله مزبور چنین می باشد: «با در نظر داشتن همه جوانب شغلی که دارید تا چه اندازه از شغل خود راضی هستید.( رابینز، 1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد