ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

مفهوم کارایی و انواع آن

کارایی بیانگر اندازه بهره وری یک سازمان از منابع خود در عرصه تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان می باشد.(پایرس[1] ، 1997). محاسبه کارایی با در نظر داشتن مقدار خروجی مورد انتظار یا استاندارد با بهره گیری از نسبت زیر تعریف می گردد.

= کارایی

گاه کارایی با اندازه بکارگیری منابع جهت دستیابی به اهداف توسط سازمان و با ارتباط زیر نشان می دهند.

=کارایی

 

با تعریف فوق (هدایت طباطبایی، 1378) کارایی صرفا مقایسه ای می باشد بین منابع مورد انتظاری که برای رسیدن به مقاصد و فعالیت خاص بایستی مصرف گردد و منابع مصرف شده. پس کارایی، معیار عملکرد یک سیستم سازمانی بر اندازه منابع (ورودی ها ) می باشد. به بیانی دیگر، کارایی اندازه مصرف منابع برای تولید مقدار معینی محصول می باشد.

مفهوم کارایی معمولا با دو واژه تاثیر و بهره وری اشتباه می گردد. اثربخشی اندازه هم جهت بودن فعالیت های یک سازمان با اهداف تعیین شده برای آن و به بیانی دیگر، درجه دستیابی (تکمیل) هدف را اظهار می دارد. اما بهره وری ترکیبی از اثربخشی و کارایی می باشد، زیرا اثربخشی با عملکرد و کارایی منابع در ارتباط می باشد. این مفاهیم در تعریف بهره وری به صورت زیر اظهار شده می باشد(ملی، 1987، 81):

= شاخص بهره وری

در تعیین تفاوت بین کارایی وبهره وری بایستی به نکات زیر توجه داشت:

کارایی به عنوان معیاری بین صفر تا یک و یا برحسب درصد بین صفر تا صد اظهار شده می باشد در حالی که بهره وری می تواند بزرگ تر از یک باشد.

بهره وری در ارتباط با تک تک عوامل مانند بهره وری نیروی انسانی یا سرمایه محاسبه می گردد. اما کارایی به عنوان معیاری کلی بایستی از ترکیب ورودی ها و خروجی ها حاصل گردد.

[1]Pierce

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد