ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

روش تحلیل داده ها:

به مقصود تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش از روشهای آماری زیر بهره گیری شده می باشد:

1- روشهای آماری توصیفی(محاسبه فراوانی، درصد، میانگین وانحراف معیار)

2- روشهای آمار استنباطی( ازمون t، ضریب همبستگی پیرسون)

جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتری«spss»  نسخه بیستم بهره گیری شده می باشد ضمنا برای کلیه فرضیه‌ها سطح معنی‌داری 5%=α در نظر گرفته شده می باشد.

روش وزن دهی به سؤالات

در تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده و تبدیل پاسخهای کیفی به مقادیر کمی از روش وزن دهی (ارزش گذاری) بهره گیری شده می باشد. به این شکل که با محاسبه میانگین مربوط به هر سؤال امتیاز هر یک از سؤالات مشخص می­گردد. همان گونه که در فرمول زیر مشخص می باشد، با تعیین فراوانی پاسخ­های مربوط به هر گزینه و تعیین امتیاز مربوط به آن گزینه، امتیاز هر یک از سؤالات مشخص می­گردد

 

                  حاصل جمع (امتیاز هر سطح × فراوانی مربوط به آن)

————————————–  = امتیاز مؤلفه

تعداد پاسخ دهندگان به سؤال

 

 

 

 

 

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای توصیف نمونه از شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی،‌ میانگین و انحراف معیار و برای آزمون سؤال های پژوهش از آزمون های آماری استنباطی بهره گیری گردید. برای این مقصود با در نظر داشتن نوع داده ها و مقیاس سنجش آنها، با کمک نرم افزار16[1]SPSS از آزمون های پارامتریک مانند؛آزمون T تک نمونه و همبستگی پیرسون جهت تحلیل استنباطی داده ها، بهره گیری گردید.

[1]– ُStatistical Package for the Social Science

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد