عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

7متغیرهای پژوهش

متغیرپیشبین :

  • کسب دانش
  • انتقال دانش
  • بکارگیری دانش
  • ثبت وضبط دانش

متغیر ملاک :

  • اثربخشی سازمانی

 

1-8 قلمرو پژوهش

قلمرومکانی: قلمرو پژوهش  گمرک جمهوری اسلامی ایران(جزیره کیش)  می‌باشد

قلمرو زمانی:  از فروردین ماه تا آبان ماه سال 1392هجری شمسی می‌باشد.

 

 

1-9 تعریف کلید واژه‌ 

تعاریف مفهومی:                                                                                              

1-  مدیریت دانش: دانپورت و پروساک(1379) مدیریت دانش را مفهومی برای توصیف فرآیندهایی دانسته اند که از طریق آنها سازمان به توسعه، سازماندهی، و به اشتراک گذاری دانش با هدف دستیابی به مزیت رقابتی می پردازد. (اخوان،1389)

2- کسب دانش: شرکتها بخش مهمی از دانش خود را از منابع بیرونی وارد می سازند. روابط با مشتریان، تهیه کنندگان، رقبا و شرکا در کارهای جمعی، پتانسیل چشمگیری در تهیه دانش دارد-پتانسیلی که ندرتا به طورکامل مورد بهره برداری قرار می گیرد.(حسینی خواه،1385)

3- انتقال دانش: فرایندی که از طریق آن  دانش یک فرد، گروه ویا واحدسازمانی،به فرد یا گروه و واحد سازمانی دیگرمنتقل می گردد. سرعت، دقت و قابلیت اعتماد دانش سه عنصری هستند که در انتقال دانش مورد توجه قرار می‌گیرند.(سیدایخسان،رولاند،2004)

4- بکارگیری دانش : تمام کوشش مدیریت دانش برآن می باشد تا اطمینان حاصل کند که آیا دانش موجود سازمان به گونه مفیدی در جهت منفعت آن به کار برده می گردد.(حسینی خواه،1385)

 

5- ثبت وضبط دانش : قابلیتهایی را که در گذشته فرا گرفتیم، بطورخودکارودر تمام مدت در دسترس نیستند. نگهداری گزینشی اطلاعات، مدارک و تجارب به مدیریت نیاز دارد.(حسینی خواه، 1385)

6- اثربخشی: اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی می باشد که یک سازمان با بهره گیری از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند.(فاویلا، 1996)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد