ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

ارزیابی عملکرد

تعریف مفهومی: ارزیابی عملکرد برآوردی انتقادی و کاوشگرانه از فعالیت های مختلف یک سازمان می‎باشد همانطوری که برای حفظ سلامتی، مقامات و مسؤلین پزشکی و بهداشتی به همه توصیه می کنند که یک سری معاینات دوره ای از بدن انجام دهند. همین گونه هر سازمانی برای بدست آوردن نتایج کاری، بایستی ارزیابی دوره ای از عملکرد خود و واحدهای تابعه داشته باشد ( شرمن[1]، 1985).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر جهت مطالعه کارایی از نهاده: (هزینه های پرسنلی، هزینه اداری شعبه، تعداد پرسنل و میانگین سابقه) و خروجی (اندازه تسهیلات، اندازه سپرده و ارائه خدمات) بهره گیری شده می باشد.

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات

برای دستیابی به اطلاعات بخش نظری از روش های مختلفی مثل مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و منابع علمی و جستجو در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی مختلف بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای جمع آوری متغیرهای مستقل یا همان شاخص های ورودی و خروجی به اسناد و مدارک موجود در سرپرستی بانک متبوع مراجعه شده می باشد. در مرحله بعد، به مقصود اطمینان از تعیین مناسب شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک، از توصیه ها و نظرات بعضی از اساتیدی که دارای دانش، سابقه و تجربه در ارتباط با مدل های کمی اندازه گیری عملکرد بودند بهره گیری نموده و صحت انتخاب شاخص ها را مشخص کردیم.

1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تحلیل پوشش داده ها یک تکنیک برنامه ریزی خطی می باشد که برای ارزیابی و کارایی واحدهای همگون و متجانس مورد بهره گیری قرار می گیرد. در دهه اخیر این روش سودمندی قابل توجهی به عنوان ابزار مدیریتی در اندازه گیری کارایی به دست آورده و به گونه گسترده از آن بهره گیری شده می باشد. از این ابزار در بخش هایی از قبیل بانک ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها و غیره بسیار بهره گیری می گردد.

در عین حال که جامعه آماری تمامی شعب بانک کشاورزی مربوط به استان مازندران می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با بهره گیری از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده ها ) می باشد.

متغیر های پژوهش شامل شاخص های ورودی و خروجی که از نوع متغیرهای مستقل هستند و اندازه کارایی که از نوع متغیر وابسته می باشد.

[1] Sherman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به مقصود بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به مقصود شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد