ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

قلمرو پژوهش :

الف ) قلمرو مکانی :

این پژوهش از بُعد مکانی ، سازمان تامین اجتماعیشهرستان ساری را شامل می گردد.

ب ) قلمروزمانی :

این پژوهش از بُعد زمانی ، از تاریخ 1/1/91 تا 31/6/92 را شامل می گردد.

ج) قلمرو موضوعی :

از نظر موضوعی مدیریتی و به مطالعه ارتباط بینغنی سازی شغلی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنانمی پردازد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-تعاریف واژه هاو اصطلاحات :

 الف-تعاریف تخصصی

تعهد : عبارت می باشد از اندازه برآورده کردن انتظارات دیگران توسط افرادی که در موقعیتهای مختلف قرار می گیرند.(کریم زاده،1378).

تعهد سازمانی: عبارت می باشد از التزام برای انجام کامل یک وظیفه یا اقدام  برای شخص و یا چیزی در آینده(زنگرر،2001).

غنی سازی شغل : غنی سازی شغل افزایش عمودی شغل می باشد که باعث افزایش مسئولیت واستقلالکاریمیشود (پربارنمودنعمودی).(برومند،1389).

رضایت شغلی : رضایتشغلیبهمجموعهاحساساتیکهفردنسبتبهشغلشدارد،اطلاق میشود. فردبارضایتشغلیبالااحساسمثبتوفردیکهازشغلشناراضیاست،احساسی منفینسبتبهشغلشدارد. وقتیافراددربارهنگرشهایکارمندصحبتمیکنند،منظورشان همانرضایتشغلیاست.(رابینز،1388).

ب-تعاریف عملیاتی

تعهد سازمانی : در این پژوهش برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و میر(1991) که با طیف پنج گزینه ای که ابعاد سه گانه تعهد سازمانی را می سنجد.

رضایت شغلی : در این پژوهش برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه محقق ساخته که با طیف پنج گزینه ای مرتب شده بهره گیری شده می باشد.

غنی سازی شغلی : در این پژوهش برای سنجش غنی سازی شغلی از پرسشنامه استاندارد ریف و تاینل که با طیف پنج گزینه ای مرتب شده بهره گیری شده می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد