شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

مقدمه

 

هدف از نگارش فصل چهار، پاسخ به سؤالات یا فرضیه­های پژوهش می باشد. در این فصل، داده­های بدست آمده در ارتباط با هر پرسش، هدف یا فرضیه توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند.کار تحلیل این می باشد که مجموعه­های وسیع پیچیده و حتی غیرقابل درک داده­ها را به واحدها، الگوها و شاخص­های قابل درک در مسائل پژوهشی تبدیل نماید. پس مقصود اصلی از تحلیل یعنی تنظیم و اختصار کردن داده­ها به صورت اطلاعاتی روشن،گویا، مستدل و تفسیر پذیر به گونه­ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و مطالعه نمود (هومن،1386). در این قسمت داده­های گردآوری شده به صورت جدول یا نمودار عرضه و تحلیل می­گردد. ارائه نتایج یک پژوهش بر حسب نحوه تنظیم یافته­های آن، می­تواند صورت­ های مختلفی داشته باشد. ترتیب ارائه یافته­های پژوهشی به ­گونه سازمان یافته، امری می باشد که از قبل بایستی برنامه ریزی شده باشد. بهترین شیوه برای تنظیم ساختاری این قسمت ارائه یافته­ها با در نظر داشتن سوالات یا فرضیه­های پژوهش می باشد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1386: 323).

این فصل از دو بخش تشکیل شده می باشد. در بخش اول به مطالعه ویژگیهای نمونه مورد مطالعه پرداخته شده، و در بخش دوم  با مطالعه نتایج حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده، به پاسخ سؤالات پژوهش پرداخته شده می باشد.

 

 

 

 

 

1-4بخش اول: ویژگیهای نمونه مورد مطالعه

نگاهی به یافته های توصیفی گروه های مورد مطالعه

در گام اول در جدول 1- 4 به مطالعه جنسیت افراد نمونه مورد مطالعه پرداخته شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد