عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش

2ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت دانش:

تا کنون چارچوبهای فراوانی برای مدیریت دانش ارائه شده می باشد که هر یک مدیریت دانش را از زوایای خاص مورد مطالعه قرار میدهند. در این بخش به ذکردوچهار چوب می پردازیم. در آغاز چهار چوب پرابست و پس از ان چهار چوب مفهومی مدیریت دانش مورد مطالعه قرار می دهیم.

معرفی چهار چوب مدیریت دانش پرابست:

پرابست وهمکاران(2000) در کتاب مدیریت دانش(اجزای سازنده موفقیت)، مباحث مرتبط با مدیریت دانش را مورد مطالعه قرار می‌دهند.ازجمله موارد مورد بحث میتوان به چالشهای مدیریت دانش، تعریف اهداف دانشی، اجرای تشکیل دهنده مدیریت دانش، تشخیص دانش، توسعه دانش، اشتراک دانش، بهره گیری از دانش و ذخیره واندازه گیری دانش تصریح نمود. نویسندگان کتاب فوق بر این عقیده‌اند که یک چهارچوب مناسب برای مدیریت دانش بایستی در برگیرنده خصوصیات زیر باشد:

 

1- مسائل و معضلات سازمان را به مسائل دانشی ترجمه نموده و اثرات تصمیمها را روی سرمایه‌های دانشی سازمان ارزیابی نماید.

2- از ارائه راه‌حل‌های عمومی اجتناب کرده و در درک مسائلی که مشخصا با مقوله مدیریت دانش سروکار دارند کمک نماید.

3- توجه سازمان را به معضلات ومسائل موجود هدایت کرده و واقع گرایانه باشد.

4- ابزارهای کافی و عملیاتی برای تجزیه و تحلیل ها فراهم آورد.

5- معیارهایی برای اندازه‌‌گیری موفقیت ارائه نماید.

6- باسیستمهای موجود تطابق داشته وبا تلفیق و یکپارچگی به راحل های مناسب دسترسی پیدا کنند.

7- به نحوی توسعه داده شده باشدکه در فعالیتهای روزمره سازمان نیز قابل بهره گیری باشد.

در شکل 4-2 چهارچوب پرابست با محوریت فرایندهای اصلی مدیریت دانش ارائه شده می باشد. این چهار چوب نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ هر یک از فرایندهای اصلی با یکدیگر (و با در نظر داشتن بحث‌ارزیابی‌دانش)‌می‌باشد.(اخوان،1389)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: پژوهش حاضر عبارتست : مطالعه وارزیابی مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی    سازمانی(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

اهداف فرعی:

1- مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-1 تعیین وضعیت کسب دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-2 تعیین وضعیت انتقال دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3 تعیین وضعیت بکارگیری دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

1-4 تعیین وضعیت ثبت و ضبط دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش)

2- مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-1 مطالعه ارتباط بین کسب دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-2 مطالعه ارتباط بین انتقال دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-3 مطالعه ارتباط بین بکارگیری دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

2-4 مطالعه ارتباط بین ثبت و ضبط دانش با اثربخشی سازمانی(گمرک جمهوری اسلامی ایران(کیش))

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و مطالعه ارتباط آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش با فرمت ورد