عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

نمونه‌گیری

با در نظر گرفتن تعداد کل کارکنان شعب در تهران، با بهره گیری از فرمول کوکران، نمونه مورد نظر 333 نفر می‌باشد، که نحوه محاسبه آن در ذیل به نمایش گذارده شده می باشد. برای اطمینان بیشتر تعداد 350 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع خواهد گردید.

همچنین روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری خوشه ای چندمرحله‌ای می‌باشد. در تحقیقاتی که امکان دسترسی به همه اعضای جامعه آماری وجود ندارد، و به دلایلی از قبیل، معضلات رفت و آمد در نواحی گوناگون استانی، بالا بودن هزینه رفت و آمد، کمبود وقت و زمان کافی برای ارتباط با همه اعضای جامعه آماری و از این قبیل معضلات، از روش نمونه گیری چند مرحله‌ای بهره گیری می گردد.

به این شکل که در آغاز با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، در مرحله اول، مناطق 22 گانه استان تهران به 5 بخش (شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز) تقسیم می گردد. از آنجا که طبق فرمول کوکران، نمونه مورد نظر 333 نفر محاسبه شده و قرار می باشد که تعداد 350 پرسشنامه در بین جامعه اماری توزیع گردد، بایستی که در هر بخش به تعداد 70 پرسشنامه توزیع گردد. از طرفی از آنجا که به گونه تقریبی تعداد کارکنان هر شعبه 14 نفر می‌باشد، با تقسیم 350 بر روی این تعداد، بایستی 25 شعبه در سراسر استان تهران به صورت تصادف(غیر احتمالی در دسترس) انتخاب شوند. بدین ترتیب از هر بخش (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) تعداد 5 شعبه بر حسب اهمیت و آسانی دسترسی انتخاب شده و پرسشنامه‌ها با همکاری مسئولین شعب در بین کارکنان توزیع خواهند گردید.

حجم نمونه با در نظر داشتن فرمول کوکران محاسبه شده می باشد:

n=

n=حجم نمونه آماری؛

N=جمعیت جامعه آماری؛

t=ضریب اطمینان 95 درصد= 96/1؛

p=نسبت وجود صفت در جامعه آماری 50/0؛

q=نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماری 50/0؛

d=درصد خطا یا اطمینان قابل‌قبول برابر با 5 درصد (سرایی، 1382: 133).

در فرمول فوق حرف N حجم جامعه با احتساب حدود 95 درصد (95 درصد = α -1) و با احتمال اشتباه 5 درصد (5 درصد =α) مقدار عددی حرف t با بهره گیری از جدول منحنی توزیع نرمال مساوی 96/1 در نتیجه t2 برابر 84/3 محاسبه می­گردد، p نسبت وجود صفت در جامعه آماری برابر می باشد با 0.50، q نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماری5 درصد، d درصد خطا یا اطمینان قابل‌قبول برابر با 5 درصد حجم نمونه محاسبه گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی:

  • آیا بین ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران ارتباط معناداری هست؟

سوالات فرعی:

  • آیا بین چشم انداز و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین عشق به همنوعان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین امید و ایمان و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین عضو بودن و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین معناداری و هویت و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین بازخورد عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  با فرمت ورد