عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

اجزاء تعهد سازمانی:

پورتر و همکاران و کوک و وال سه جزء مرتبط با یکدیگر از تعهد سازمانی را مشخص کردند. از نظر این صاحب‌نظران تعهد سازمانی شامل :

1 ـ تمایل قوی برای بقای عضو در یک سازمان خاص (حفظ عضویت سازمانی).

2 ـ تمایل برای کوشش بیشتر برای سازمان.

3 ـ باور قاطع در قبول ارزش‌ها و اهداف سازمان (قبول ارزش‌های سازمان). (محمود شیخ و همکاران، 1384،ص7).

بیکر معتقد می باشد که تعهد عبارت از پیوستن به سازمان و انجام شغل برحسب سه جزء می‌باشد.

1 ـ اطاعت و پیروی یا سازگاری و همنوایی با سازمان از طریق مکانیزم‌های پاداش و تنبیه.

2 ـ احساس هویت و شناسایی یا تمایل به تعلق خاطر و وابستگی.

3 ـ درونی کردن یا تجانس ارزش‌های فرد با اهداف و ارزش‌های سازمان.

البته اجزای دیگری نیز مطرح شده می باشد که اساساً شبیه موارد سه‌گانه فوق می باشد.

در تحقیقی که توسط بارهیم و برمن در سال 1992 انجام گرفت تعداد 1299 نفر از چهار سازمان عمده صنعتی در مدت 3 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی‌ها نمایندگان سازمان‌ها بودند که از لحاظ محصول تولیدی، نوع فن‌آوری، ساختار سازمان و مکان استقرار متفاوت بودند. یک سوم از کارکنان هر کارخانه به‌گونه تصادفی برای نمونه انتخاب شده بودند. نتیجه این پژوهش که در این زمینه انجام گرفته به خوبی مشهود می باشد.

تعهد نظری حاکی از طرفداری کارمندان از سازمان، تمایل زیاد به عضویت و تمایل بسیار کمتر به ترک خدمت می باشد. پس همان‌گونه که تعهد رفتاری بیشتر شاخص پیش‌بینی ترک خدمت بود، تعهد نظری نیز پیش‌بینی کننده و رضایت شغلی می باشد. وجه افتراق قابل توجه رضایت شغلی با تعهد نظری آن می باشد که رضایت شغلی بیشتر جنبه مقطعی دارد در حالی که تعهد نظری بیشترجنبه درازمدت و ماندگار دارد. رضایت شغلی بیشتر پاسخی می باشد مقطعی به جنبه‌های مثبت و مفید محیط شغلی. بنابر این در تعهد نظری در نظر داشتن اهداف و ارزش‌های سازمان می باشد. این دو در نظر داشتن‌گونه کلی می‌توانند پیش‌بینی کننده رفتار فرد باشند.براساس برداشت‌های فرد از نحوه توجه در رفتار خود و از برداشت و توجه‌های دیگران از آن فرد، می‌توان به پیش‌بینی قصد، نیت و رفتار وی مبادرت نمود. در این ارتباط مدلی توسط اجزن و فیش بین ارائه شده می باشد و به خوبی این وضعیت را ترسیم می کند. (شیخ و همکاران، 1384،ص8).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه وتبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

اهداف فرعی:

مطالعه و تبیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

مطالعه و تبیین ارتباط بین غنی سازی شغلی با رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (شهرستان ساری)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری  با فرمت ورد